سيستم با مشكل روبرو شد لطفا مجددا سعي نماييد.

قوانين و مقررات مربوطه به سرمايه گذاري در اين قسمت قرار داده شده است.

 بخش نامه ها و دستورالعمل   14/06/1390
 
  

براي مشاهده فهرست كدهاي 10 گروه فعاليت صنعتي و معدني كشور كه مجوز آنها در ستاد وزارتخانه صادر ميشود اينجا كليك كنيد

دستورالعمل صدور جواز تاسيس 10 رشته فعاليت صنعتي و معدني و كشور مورخ 16/05/93

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي مورخ 18/07/92

دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع پيشرفته و شركت ها و موسسات دانش بنيان مورخ 10/07/95

دستورالعمل حمايت و ترغيب سرمايه گذاران جهت استقرار در شهرك و نواحي صنعتي كشور  24/12/92