بر عنوان آزمون کلیک کنید که اطلاعات آن نمایش داده شود.
عنوان آزمون مراکز ارائه دهنده توصیفگر های مورد سنجش
تنظيم هيجانهاي خود
شناسایی هیجانهای دیگران(آزمون چند مرحله ای)
درک علتهای هیجانهای خود
شناسایی هیجانهای خود
آزمون هوش هیجانی
عواقب هیجانهای دیگران
سنجش توان کارآفرینی
شناسایی هیجانهای دیگران(آزمون خود - سنجی)
درک علت هیجانهای خود(آزمون خود - سنجی)
درک علت هیجانهای دیگران(آزمون خود - سنجی)
آزمون آزمايشي
آزمون 700
آزمون 700
آزمون امير
آزمون حسين
آزمون آزمون