عنوان توصیفگر : عنوان شغل: میکروب شناس

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 19-1022.00

تحقیق روی رشد، ساختار، توسعه، و دیگر خصوصیات ارگانیسم های میکروسکپی، مانند باکتری ها، جلبک ها، یا قارچ ها. متخصصان پزشکی میکرو بیولوژی که روی رابطه ارگانیسم ها و بیماری ها یا اثرات آنتی بیوتیک ها روی میکرو ارگانیسم ها تحقیق می کنند نیز در این گروه قرار می گیرند.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 96.5  زیست شناسی 19-1022.00
 73.75  زبان فارسی 19-1022.00
 70.25  شیمی 19-1022.00
 62  دانش ریاضیات 19-1022.00
 60.25  آموزش و تعلیم 19-1022.00
 60.25  پزشکی و دندانپزشکی 19-1022.00
 55.75  نظارت و مدیریت 19-1022.00
 51.25  کامپیوتر و الکترونیک 19-1022.00
 41  دانش مدیریت منابع انسانی 19-1022.00
 38.75  ارتباطات و رسانه 19-1022.00
 37.5  امور دفتری 19-1022.00
 37.5  امنیت و سلامت عمومی 19-1022.00
 34.5  فیزیک 19-1022.00
 34  قانون و امور دولتی 19-1022.00
 33  خدمات مشتریان و پرسنل 19-1022.00
 33  مهندسی و فناوری 19-1022.00
 29.75  مکانیک 19-1022.00
 28.5  تولیدو پردازش 19-1022.00
 26.25  ارتباطات راه دور 19-1022.00
 25  روان شناسی 19-1022.00
 23.75  اقتصاد و حسابداری 19-1022.00
 21.5  طراحی 19-1022.00
 19.25  بازاریابی و فروش 19-1022.00
 19.25  جغرافی 19-1022.00
 18.25  تولید مواد غذایی 19-1022.00
 17  حمل و نقل 19-1022.00
 16  جامعه شناسی و مردم شناسی 19-1022.00
 14.75  زبانهای خارجی 19-1022.00
 14.75  تاریخ و باستان شناسی 19-1022.00
 10.25  معماری و عمران 19-1022.00
 9.5  مشاوره و درمان 19-1022.00
 فلسفه و الهیات 19-1022.00
 5.75  هنرهای زیبا 19-1022.00
 87.5  علم روشمند 19-1022.00
 78  تفکر انتقادی 19-1022.00
 75  نویسندگی 19-1022.00
 72  فهم مکتوبات 19-1022.00
 72  گوش دادن فعالانه 19-1022.00
 68.75  یادگیری فعالانه 19-1022.00
 65.5  سخن ورزی 19-1022.00
 62.5  داروی و تصمیم سازی 19-1022.00
 62.5  راهبردهای فراگیری 19-1022.00
 62.5  دیده بانی و پایش 19-1022.00
 59.5  حل مسائل پیچیده 19-1022.00
 56.25  هماهنگی 19-1022.00
 56.25  مدیریت زمان 19-1022.00
 56.25  مهارت مدیریت منابع انسانی 19-1022.00
 56.25  تحلیل سیستم ها 19-1022.00
 56.25  آموزاندن 19-1022.00
 56.25  مهارت ریاضیات 19-1022.00
 53  ارزیابی سیستم ها 19-1022.00
 50  درک اجتماعی 19-1022.00
 50  تحلیل عملیات 19-1022.00
 47  متقاعدسازی 19-1022.00
 43.75  جهت دهی به خدمات 19-1022.00
 43.75  آنالیز کنترل کیفیت 19-1022.00
 43.75  نظارت بر عملکرد 19-1022.00
 40.5  مذاکره 19-1022.00
 40.5  عملیات و کنترل 19-1022.00
 34.5  مدیریت منابع مادی 19-1022.00
 28  مدیریت منابع مالی 19-1022.00
 25  عیب یابی 19-1022.00
 25  برنامه نویسی 19-1022.00
 22  طراحی فنی 19-1022.00
 15.5  انتخاب تجهیزات 19-1022.00
 تعمیر 19-1022.00
 نگهداری تجهیزات 19-1022.00
 نصب 19-1022.00
 81.25  استدلال استقرایی 19-1022.00
 78  درک نوشتاری 19-1022.00
 75  استدلال قیاسی یا استنتاجی 19-1022.00
 75  منظم سازی اطلاعات 19-1022.00
 75  انعطاف در طبقه بندی 19-1022.00
 72  بیان نوشتاری 19-1022.00
 72  شمّ مسأله یابی 19-1022.00
 68.75  درک شفاهی 19-1022.00
 68.75  بیان شفاهی 19-1022.00
 68.75  دید نزدیک 19-1022.00
 68.75  انعطاف پذیری در جمع بندی 19-1022.00
 65.5  سیالیت ایده ها 19-1022.00
 62.5  تشخیص گفتار 19-1022.00
 62.5  دقت انتخابی 19-1022.00
 59.5  استدلال ریاضی 19-1022.00
 59.5  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 19-1022.00
 59.5  ابتکار 19-1022.00
 59.5  چالاکی انگشتان 19-1022.00
 59.5  ادراک سریع 19-1022.00
 56.25  بیان واضح 19-1022.00
 56.25  تجسم 19-1022.00
 53  افتراق رنگ ها 19-1022.00
 50  ثبات دست و بازو 19-1022.00
 50  دیدن فواصل دور 19-1022.00
 50  سرعت جمع بندی 19-1022.00
 47  دقت در کنترل 19-1022.00
 47  چالاکی دستی 19-1022.00
 47  به خاطر سپاری 19-1022.00
 37.5  هماهنگی چندعضوی 19-1022.00
 37.5  زمان دهی رفت و برگشتی 19-1022.00
 34.5  درک عمق 19-1022.00
 31.25  حساسیت شنوایی 19-1022.00
 28  قدرت بالاتنه 19-1022.00
 28  زمان واکنش 19-1022.00
 28  جهت واکنش 19-1022.00
 28  توجه شنیداری 19-1022.00
 25  کنترل آهنگ حرکت 19-1022.00
 22  سرعت مچ و انگشت 19-1022.00
 18.75  قدرت ایستایی 19-1022.00
 6.25  انعطاف پذیری ابعادی 19-1022.00
 طاقت 19-1022.00
 دید در نور شدید 19-1022.00
 قدرت لحظه ای 19-1022.00
 تعادل کلی بدن 19-1022.00
 هماهنگی کلی بدن 19-1022.00
 قدرت پویا 19-1022.00
 سرعت حرکت بازو و پا 19-1022.00
 موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 19-1022.00
 جهت یابی فضایی 19-1022.00
 دید در شب 19-1022.00
 دید پیرامونی 19-1022.00
 انعطاف پذیری پویا 19-1022.00
 91.75  مستندسازی و ثبت اطلاعات 19-1022.00
 91  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 19-1022.00
 88.75  کسب اطلاعات 19-1022.00
 88.75  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 19-1022.00
 85.25  تصمیم گیری و حل مسائل 19-1022.00
 85.25  پردازش و فراوری اطلاعات 19-1022.00
 84  تفکر خلاق 19-1022.00
 79.5  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 19-1022.00
 79.5  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 19-1022.00
 79.5  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 19-1022.00
 78.5  تعامل با کامپیوترها 19-1022.00
 78.5  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 19-1022.00
 75  تدریس و تعلیم دیگران 19-1022.00
 73.75  هدف گذاری و تدوین راهبردها 19-1022.00
 71.5  فرآیندهای پایش و مراقبت 19-1022.00
 70.5  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 19-1022.00
 70.5  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 19-1022.00
 69.25  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 19-1022.00
 69.25  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 19-1022.00
 67  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 19-1022.00
 65.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 19-1022.00
 63.75  زمان بندی وظایف و کارها 19-1022.00
 62.5  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 19-1022.00
 61.25  مشاوره و راهنمایی دیگران 19-1022.00
 60.25  انجام فعالیت های اداری 19-1022.00
 60.25  توسعه و ایجاد تیم ها 19-1022.00
 58  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 19-1022.00
 58  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 19-1022.00
 56.75  پایش و کنترل منابع 19-1022.00
 52.25  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 19-1022.00
 52.25  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 19-1022.00
 51.25  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 19-1022.00
 41  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 19-1022.00
 38  کمک و توجه به دیگران 19-1022.00
 35.25  فروش یا نفوذ در دیگران 19-1022.00
 33  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 19-1022.00
 30.75  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 19-1022.00
 26.25  انجام فعالیت های جسمی متعارف 19-1022.00
 25  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 19-1022.00
 23.75  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 19-1022.00
 10.25  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 19-1022.00
 95.5  پست الکترونیکی (ایمیل) 19-1022.00
 94.25  اهمیت صحیح و دقیق بودن 19-1022.00
 94  مذاکرات رودررو 19-1022.00
 93.75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 19-1022.00
 90.5  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 19-1022.00
 87  تلفن 19-1022.00
 81.75  استقلال در تصمیم گیری 19-1022.00
 79.5  تماس با دیگران 19-1022.00
 79.5  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 19-1022.00
 79.5  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 19-1022.00
 78.5  کار با گروه یا تیم 19-1022.00
 77.5  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 19-1022.00
 72.5  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 19-1022.00
 69  نامه نگاری یا یادداشت برداری 19-1022.00
 67  ضرب الاجل 19-1022.00
 66.25  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 19-1022.00
 66  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 19-1022.00
 65.5  سطح رقابت 19-1022.00
 62.5  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 19-1022.00
 59.5  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 19-1022.00
 59  اهمیت تکرار وظایف مشابه 19-1022.00
 59  پیامدهای اشتباه یا خطا 19-1022.00
 58  صرف زمان برای نشستن 19-1022.00
 57.25  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 19-1022.00
 51.25  سخنرانی 19-1022.00
 50  مجاورت فیزیکی با افراد 19-1022.00
 46.5  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 19-1022.00
 45.5  صرف زمان برای ایستادن 19-1022.00
 44.25  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 19-1022.00
 39.75  ارتباط با مشتریان بیرونی 19-1022.00
 39.75  میزان خودکار شدن کارها 19-1022.00
 36.25  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 19-1022.00
 35.75  فراوانی موقعیتهای اختلاف 19-1022.00
 33  قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 19-1022.00
 30  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 19-1022.00
 28.5  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 19-1022.00
 22.75  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 19-1022.00
 20.5  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 19-1022.00
 18.25  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 19-1022.00
 17  دماهای بسیار بالا یا پایین 19-1022.00
 16.75  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 19-1022.00
 16  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 19-1022.00
 14.25  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 19-1022.00
 13.75  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 19-1022.00
 13.75  حضور در محیط باز اما زیر سقف 19-1022.00
 11.25  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 19-1022.00
 11.25  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 19-1022.00
 11.25  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 19-1022.00
 صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 19-1022.00
 7.25  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 19-1022.00
 3.5  حضور در مکان های مرتفع 19-1022.00
 3.5  سر و کار داشتن با افراد خشن 19-1022.00
 2.25  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 19-1022.00
 صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 19-1022.00
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 19-1022.00
 100  پژوهشگرانه 19-1022.00
 61.1667  واقع گرایی 19-1022.00
 33.3333  متعارف 19-1022.00
 16.6667  تجاری 19-1022.00
 11.1667  اجتماعی 19-1022.00
 5.5  هنری 19-1022.00
 88.75  تفکر تحلیلی 19-1022.00
 87.5  توجه به جزئیات 19-1022.00
 85.25  صداقت و درستکاری 19-1022.00
 81  قابل اعتماد بودن 19-1022.00
 80.75  ابتکار و نوآوری 19-1022.00
 79.75  ایستادگی (مقاومت) 19-1022.00
 78.5  موفقیت/تلاش 19-1022.00
 75  سازگاری/انعطاف پذیری 19-1022.00
 75  نوآوری 19-1022.00
 71.5  همکاری 19-1022.00
 70.5  تحمل استرس و فشار 19-1022.00
 68.25  استقلال 19-1022.00
 67  رهبری 19-1022.00
 66  کنترل شخصی 19-1022.00
 53.5  دغدغه خاطر برای دیگران 19-1022.00
 45.5  جهت گیری اجتماعی 19-1022.00
 72.1667  شناخت 19-1022.00
 66.6667  استقلال (به عنوان ارزش) 19-1022.00
 66.6667  موفقیت 19-1022.00
 61.1667  شرایط کاری 19-1022.00
 55.5  ارتباطات 19-1022.00
 50  پشتیبانی 19-1022.00
 

ارسال نظرات :