عنوان توصیفگر : عنوان شغل: سرهم کننده/همگذار تیمی

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 51-2092.00

فعالیت به عنوان عضوی از یک تیم با مسولیت همگذاری/سرهم کردن کامل یک کالا یا بخشی از یک کالا. همگذاران تیمی می توانند هر وظیفه ای که در فرآیند همگذاری توسط تیم محول می شود را انجام دهند و درگیر تمام یا اکثر این فعالیت ها باشند و یه طور دایم فقط به انجام یک وظیفه خاص محدود نباشند. شرکت در تصمیم گیری های مدیریتی که در پروژه تاثیر گذار خواهند بود. رهبران تیمی که به عنوان عضوی از تبم فعالیت می کنند نیز از جمله این افراد می باشند.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 71.5  تولیدو پردازش 51-2092.00
 38.25  زبان فارسی 51-2092.00
 31  خدمات مشتریان و پرسنل 51-2092.00
 30.75  مکانیک 51-2092.00
 30.25  آموزش و تعلیم 51-2092.00
 29.25  دانش ریاضیات 51-2092.00
 29.25  تولید مواد غذایی 51-2092.00
 29  مهندسی و فناوری 51-2092.00
 25.25  امنیت و سلامت عمومی 51-2092.00
 22.75  دانش مدیریت منابع انسانی 51-2092.00
 20.75  کامپیوتر و الکترونیک 51-2092.00
 19  نظارت و مدیریت 51-2092.00
 18.25  امور دفتری 51-2092.00
 17.5  طراحی 51-2092.00
 16  ارتباطات و رسانه 51-2092.00
 14.75  زبانهای خارجی 51-2092.00
 13  حمل و نقل 51-2092.00
 11.75  فیزیک 51-2092.00
 11.5  فلسفه و الهیات 51-2092.00
 11.25  اقتصاد و حسابداری 51-2092.00
 11.25  شیمی 51-2092.00
 بازاریابی و فروش 51-2092.00
 7.5  جامعه شناسی و مردم شناسی 51-2092.00
 7.25  روان شناسی 51-2092.00
 6.75  معماری و عمران 51-2092.00
 6.75  ارتباطات راه دور 51-2092.00
 1.5  قانون و امور دولتی 51-2092.00
 0.5  مشاوره و درمان 51-2092.00
 0.5  جغرافی 51-2092.00
 0.25  پزشکی و دندانپزشکی 51-2092.00
 0.25  تاریخ و باستان شناسی 51-2092.00
 هنرهای زیبا 51-2092.00
 زیست شناسی 51-2092.00
 53  هماهنگی 51-2092.00
 53  دیده بانی و پایش 51-2092.00
 53  آنالیز کنترل کیفیت 51-2092.00
 50  گوش دادن فعالانه 51-2092.00
 50  سخن ورزی 51-2092.00
 50  تفکر انتقادی 51-2092.00
 50  مدیریت زمان 51-2092.00
 47  فهم مکتوبات 51-2092.00
 47  مهارت مدیریت منابع انسانی 51-2092.00
 47  نظارت بر عملکرد 51-2092.00
 43.75  حل مسائل پیچیده 51-2092.00
 43.75  داروی و تصمیم سازی 51-2092.00
 43.75  درک اجتماعی 51-2092.00
 40.5  عملیات و کنترل 51-2092.00
 37.5  آموزاندن 51-2092.00
 37.5  نویسندگی 51-2092.00
 34.5  متقاعدسازی 51-2092.00
 34.5  یادگیری فعالانه 51-2092.00
 31.25  راهبردهای فراگیری 51-2092.00
 28  نگهداری تجهیزات 51-2092.00
 25  تحلیل سیستم ها 51-2092.00
 25  ارزیابی سیستم ها 51-2092.00
 25  جهت دهی به خدمات 51-2092.00
 25  مهارت ریاضیات 51-2092.00
 25  عیب یابی 51-2092.00
 22  مذاکره 51-2092.00
 22  تعمیر 51-2092.00
 18.75  مدیریت منابع مادی 51-2092.00
 18.75  انتخاب تجهیزات 51-2092.00
 12.5  مدیریت منابع مالی 51-2092.00
 12.5  برنامه نویسی 51-2092.00
 9.5  تحلیل عملیات 51-2092.00
 6.25  طراحی فنی 51-2092.00
 علم روشمند 51-2092.00
 نصب 51-2092.00
 65.5  چالاکی دستی 51-2092.00
 59.5  شمّ مسأله یابی 51-2092.00
 59.5  چالاکی انگشتان 51-2092.00
 56.25  درک شفاهی 51-2092.00
 56.25  دید نزدیک 51-2092.00
 53  استدلال قیاسی یا استنتاجی 51-2092.00
 53  ثبات دست و بازو 51-2092.00
 53  منظم سازی اطلاعات 51-2092.00
 50  بیان شفاهی 51-2092.00
 50  درک نوشتاری 51-2092.00
 50  تشخیص گفتار 51-2092.00
 50  دقت در کنترل 51-2092.00
 47  بیان نوشتاری 51-2092.00
 47  بیان واضح 51-2092.00
 47  استدلال استقرایی 51-2092.00
 47  هماهنگی چندعضوی 51-2092.00
 47  انعطاف در طبقه بندی 51-2092.00
 47  دقت انتخابی 51-2092.00
 43.75  دیدن فواصل دور 51-2092.00
 43.75  ادراک سریع 51-2092.00
 40.5  افتراق رنگ ها 51-2092.00
 40.5  تجسم 51-2092.00
 40.5  قدرت ایستایی 51-2092.00
 37.5  قدرت بالاتنه 51-2092.00
 37.5  انعطاف پذیری ابعادی 51-2092.00
 37.5  زمان دهی رفت و برگشتی 51-2092.00
 37.5  زمان واکنش 51-2092.00
 37.5  کنترل آهنگ حرکت 51-2092.00
 34.5  انعطاف پذیری در جمع بندی 51-2092.00
 34.5  درک عمق 51-2092.00
 31.25  حساسیت شنوایی 51-2092.00
 31.25  توجه شنیداری 51-2092.00
 31.25  طاقت 51-2092.00
 31.25  قدرت پویا 51-2092.00
 28  جهت واکنش 51-2092.00
 28  سرعت مچ و انگشت 51-2092.00
 25  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 51-2092.00
 25  ابتکار 51-2092.00
 25  سیالیت ایده ها 51-2092.00
 25  سرعت جمع بندی 51-2092.00
 25  به خاطر سپاری 51-2092.00
 25  هماهنگی کلی بدن 51-2092.00
 25  سرعت حرکت بازو و پا 51-2092.00
 22  استدلال ریاضی 51-2092.00
 22  تعادل کلی بدن 51-2092.00
 22  دید در نور شدید 51-2092.00
 22  جهت یابی فضایی 51-2092.00
 22  دید پیرامونی 51-2092.00
 18.75  موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 51-2092.00
 18.75  دید در شب 51-2092.00
 قدرت لحظه ای 51-2092.00
 انعطاف پذیری پویا 51-2092.00
 94.5  کسب اطلاعات 51-2092.00
 91.75  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 51-2092.00
 91.25  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 51-2092.00
 90  فرآیندهای پایش و مراقبت 51-2092.00
 88.75  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 51-2092.00
 87.5  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 51-2092.00
 84  مستندسازی و ثبت اطلاعات 51-2092.00
 79  تصمیم گیری و حل مسائل 51-2092.00
 75.75  انجام فعالیت های جسمی متعارف 51-2092.00
 74.25  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 51-2092.00
 73.25  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 51-2092.00
 72  پردازش و فراوری اطلاعات 51-2092.00
 70.25  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 51-2092.00
 66.75  تعامل با کامپیوترها 51-2092.00
 63.25  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 51-2092.00
 60.75  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 51-2092.00
 60.25  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 51-2092.00
 60.25  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 51-2092.00
 58.25  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 51-2092.00
 58  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 51-2092.00
 57.75  تدریس و تعلیم دیگران 51-2092.00
 56.25  انجام فعالیت های اداری 51-2092.00
 55.75  توسعه و ایجاد تیم ها 51-2092.00
 54  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 51-2092.00
 45.75  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 51-2092.00
 44.75  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 51-2092.00
 41.25  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 51-2092.00
 36.75  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 51-2092.00
 36  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 51-2092.00
 33.75  تفکر خلاق 51-2092.00
 29.5  زمان بندی وظایف و کارها 51-2092.00
 29.25  هدف گذاری و تدوین راهبردها 51-2092.00
 28  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 51-2092.00
 27.25  مشاوره و راهنمایی دیگران 51-2092.00
 27  کمک و توجه به دیگران 51-2092.00
 24.25  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 51-2092.00
 20.25  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 51-2092.00
 19.5  پایش و کنترل منابع 51-2092.00
 16.5  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 51-2092.00
 12  فروش یا نفوذ در دیگران 51-2092.00
 11.75  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 51-2092.00
 99.75  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 51-2092.00
 97.75  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 51-2092.00
 94.5  مذاکرات رودررو 51-2092.00
 93.5  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 51-2092.00
 91  ضرب الاجل 51-2092.00
 87.25  صرف زمان برای ایستادن 51-2092.00
 80.5  تماس با دیگران 51-2092.00
 75.5  کار با گروه یا تیم 51-2092.00
 71.75  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 51-2092.00
 67.75  اهمیت صحیح و دقیق بودن 51-2092.00
 67.25  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 51-2092.00
 65.5  مجاورت فیزیکی با افراد 51-2092.00
 62.75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 51-2092.00
 61.5  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 51-2092.00
 60.5  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 51-2092.00
 58.25  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 51-2092.00
 58  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 51-2092.00
 53.25  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 51-2092.00
 51  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 51-2092.00
 47.25  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 51-2092.00
 45  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 51-2092.00
 44.75  استقلال در تصمیم گیری 51-2092.00
 42.75  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 51-2092.00
 41.25  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 51-2092.00
 41.25  فراوانی موقعیتهای اختلاف 51-2092.00
 40.25  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 51-2092.00
 35.75  اهمیت تکرار وظایف مشابه 51-2092.00
 35  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 51-2092.00
 35  دماهای بسیار بالا یا پایین 51-2092.00
 33  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 51-2092.00
 29.25  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 51-2092.00
 29  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 51-2092.00
 29  میزان خودکار شدن کارها 51-2092.00
 28.25  سطح رقابت 51-2092.00
 17.75  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 51-2092.00
 15.75  پیامدهای اشتباه یا خطا 51-2092.00
 15.25  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 51-2092.00
 15.25  حضور در مکان های مرتفع 51-2092.00
 15  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 51-2092.00
 14.75  صرف زمان برای نشستن 51-2092.00
 14.25  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 51-2092.00
 13.25  سخنرانی 51-2092.00
 12.5  ارتباط با مشتریان بیرونی 51-2092.00
 8.5  تلفن 51-2092.00
 پست الکترونیکی (ایمیل) 51-2092.00
 نامه نگاری یا یادداشت برداری 51-2092.00
 حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 51-2092.00
 صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 51-2092.00
 2.5  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 51-2092.00
 0.75  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 51-2092.00
 0.5  سر و کار داشتن با افراد خشن 51-2092.00
 0.25  حضور در محیط باز اما زیر سقف 51-2092.00
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 51-2092.00
 قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 51-2092.00
 قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 51-2092.00
 100  واقع گرایی 51-2092.00
 66.6667  متعارف 51-2092.00
 61.1667  تجاری 51-2092.00
 16.6667  پژوهشگرانه 51-2092.00
 11.1667  اجتماعی 51-2092.00
 هنری 51-2092.00
 84.75  توجه به جزئیات 51-2092.00
 82.25  قابل اعتماد بودن 51-2092.00
 77  کنترل شخصی 51-2092.00
 76.75  همکاری 51-2092.00
 74.5  نوآوری 51-2092.00
 73.5  تحمل استرس و فشار 51-2092.00
 71.75  صداقت و درستکاری 51-2092.00
 71.5  دغدغه خاطر برای دیگران 51-2092.00
 71.25  تفکر تحلیلی 51-2092.00
 63  ابتکار و نوآوری 51-2092.00
 61.25  استقلال 51-2092.00
 60.25  سازگاری/انعطاف پذیری 51-2092.00
 53  موفقیت/تلاش 51-2092.00
 50.25  ایستادگی (مقاومت) 51-2092.00
 50.25  جهت گیری اجتماعی 51-2092.00
 50  رهبری 51-2092.00
 72.1667  پشتیبانی 51-2092.00
 55.5  ارتباطات 51-2092.00
 27.8333  شرایط کاری 51-2092.00
 22.1667  شناخت 51-2092.00
 22.1667  استقلال (به عنوان ارزش) 51-2092.00
 16.6667  موفقیت 51-2092.00
 

ارسال نظرات :