این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : اجتماعی

توضیحات توصیفگر :


شغل های اجتماعی اغلب شامل کار با مردم، تعامل با آنها و آموزش آنها است. این شغل ها اغلب متضمن کمک و یا خدمات رسانی به دیگران است.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 100  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 100  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 100  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 100  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 100  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 100  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 100  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 100  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 100  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 100  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 100  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 100  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 100  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 100  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 100  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 100  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 100  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 100  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 100  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 100  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 100  مربی سلامت 21-1091.00
 100  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 100  روحانی 21-2011.00
 100  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 100  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 100  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 100  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 100  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 100  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 100  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 100  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 100  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 100  پرستار کودک 39-9011.01
 100  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 100  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 100  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 100  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 100  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 100  ماما 29-9099.01
 100  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 100  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 100  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 100  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 100  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 100  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 100  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 100  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 100  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 100  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 100  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 100  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 100  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 100  دستیار مدرس 25-9041.00
 94.5  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 94.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 94.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 94.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 94.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 94.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 94.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 94.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 94.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 94.5  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 94.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 94.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 94.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 94.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 94.5  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 94.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 94.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 94.5  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 94.5  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 94.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 94.5  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 94.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 94.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 94.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 94.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 94.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 94.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 94.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 88.8333  دستیار پزشکی 31-9092.00
 88.8333  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 88.8333  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 88.8333  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 88.8333  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 88.8333  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 88.8333  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 88.8333  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 88.8333  پزشکیار 29-1071.00
 88.8333  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 88.8333  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 88.8333  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 88.8333  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 88.8333  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 88.8333  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 88.8333  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 88.8333  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 88.8333  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 88.8333  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 88.8333  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 88.8333  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 87.75  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 85.71  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 83.3333  روان شناس مدارس 19-3031.01
 83.3333  روان شناس بالینی 19-3031.02
 83.3333  متخصص بیماری های پوستی 29-1069.02
 83.3333  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 83.3333  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 83.3333  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 83.3333  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 83.3333  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 83.3333  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 83.3333  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 83.3333  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 83.3333  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 83.3333  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 83.3333  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 83.3333  متخصص پزشکی ورزشی 29-1069.11
 83.3333  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 83.3333  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 83.3333  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 83.3333  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 77.8333  جراح فک و دهان 29-1022.00
 77.8333  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 77.8333  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 77.8333  متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی 29-1069.08
 77.8333  پادو 39-6012.00
 77.8333  گارسن 35-3031.00
 77.8333  روان پزشک 29-1066.00
 77.8333  عصب شناس 29-1069.04
 77.8333  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 77.8333  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 77.8333  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 77.8333  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 77.8333  متخصص آلرژی و ایمنی شناسی 29-1069.01
 72.1667  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 72.1667  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 72.1667  کتابدار 25-4021.00
 72.1667  متخصص چشم پزشکی و عینک سازی 29-1069.06
 72.1667  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 72.1667  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 72.1667  متخصص بیماری های دستگاه تناسلی و ادراری 29-1069.12
 72.1667  چشم پزشک 29-1041.00
 72.1667  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 72.1667  آتش نشان شهری 33-2011.01
 72.1667  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 72.1667  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 66.6667  دستیار بی هوشی 29-1071.01
 66.6667  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 66.6667  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 66.6667  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 66.6667  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 66.6667  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 66.6667  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 66.6667  جراح 29-1067.00
 66.6667  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 66.6667  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 66.6667  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 61.1667  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 61.1667  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 61.1667  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 61.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 61.1667  جامعه شناس 19-3041.00
 61.1667  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 61.1667  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 61.1667  رادیولوژیست 29-1069.10
 61.1667  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 61.1667  قانون گذار 11-1031.00
 61.1667  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 61.1667  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 61.1667  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 61.1667  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 61.1667  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 55.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 55.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 55.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 55.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 55.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 55.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 55.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 55.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 55.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 55.5  ناخن آرا 39-5092.00
 55.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 55.5  مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم 39-1021.01
 55.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 55.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 55.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 55.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 55.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 55.5  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 55.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 55.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 50  مامور اعتبارات 13-2072.00
 50  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 50  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 50  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 50  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 50  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 50  دندان ساز 29-1024.00
 50  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 50  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 50  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 50  کارمند سفارشات 43-4151.00
 50  اپیدمی شناس 19-1041.00
 50  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 50  مدیر اسکان 11-9081.00
 50  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 50  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 50  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 50  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 44.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 44.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 44.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 44.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 44.5  مدیر فروش 11-2022.00
 44.5  مدیر عامل 11-1011.00
 44.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 44.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 44.5  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 44.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 44.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 44.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 44.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 44.5  دامپزشک 29-1131.00
 44.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 44.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 44.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 44.5  متصدی کافی شاپ 35-3022.01
 44.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 44.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 44.5  مردم شناس 19-3091.01
 44.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 44.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 44.5  کافه چی 35-3011.00
 44.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 44.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 38.8333  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 38.8333  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 38.8333  کارمند دادسرا 43-4031.01
 38.8333  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 38.8333  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 38.8333  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 38.8333  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 38.8333  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 38.8333  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 38.8333  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 38.8333  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 38.8333  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 38.8333  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 38.8333  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 38.8333  مامور امنیتی 33-9032.00
 38.8333  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 38.8333  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 38.8333  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 38.8333  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 38.8333  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 38.8333  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 38.8333  موزه دار 25-4012.00
 38.8333  بایگان 25-4011.00
 38.8333  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 38.8333  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 38.8333  کارگزار انرژی 41-3099.01
 38.8333  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 38.8333  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 38.8333  کارگزار املاک 41-9021.00
 38.8333  پیرایشگر 39-5011.00
 38.8333  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 38.8333  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 38.8333  وکیل 23-1011.00
 38.8333  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 38.8333  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 38.8333  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 33.3333  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 33.3333  مرده شور 39-4011.00
 33.3333  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 33.3333  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 33.3333  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 33.3333  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 33.3333  آسیب شناس 29-1069.07
 33.3333  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 33.3333  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 33.3333  طراح داخلی 27-1025.00
 33.3333  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 33.3333  بازیگر 27-2011.00
 33.3333  تهیه کننده 27-2012.01
 33.3333  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 33.3333  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 33.3333  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 33.3333  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 33.3333  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 33.3333  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 33.3333  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 33.3333  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 33.3333  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 33.3333  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 33.3333  کارمند شهرداری 43-4031.02
 33.3333  مدیر بازی 11-9071.00
 33.3333  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 33.3333  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 33.3333  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 33.3333  پستچی 43-5052.00
 33.3333  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 33.3333  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 27.8333  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 27.8333  پارکبان 33-3041.00
 27.8333  آشپز، فست فود 35-2011.00
 27.8333  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 27.8333  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 27.8333  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 27.8333  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 27.8333  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 27.8333  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 27.8333  ضابط دادگاه 33-3011.00
 27.8333  صندوقدار 41-2011.00
 27.8333  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 27.8333  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 27.8333  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 27.8333  مصحح و رونویس 43-9081.00
 27.8333  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 27.8333  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 27.8333  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 27.8333  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 27.8333  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 27.8333  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 27.8333  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 27.8333  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 27.8333  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 27.8333  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 27.8333  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 27.8333  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 27.8333  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 27.8333  خواننده 27-2042.01
 27.8333  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 27.8333  تاریخ شناس 19-3093.00
 27.8333  کارگردان برنامه 27-2012.03
 27.8333  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 27.8333  اختر شناس 19-2011.00
 27.8333  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 27.8333  جغرافی دان 19-3092.00
 27.8333  مدیر صندوق های سرمایه گذاری 11-9199.03
 27.8333  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 27.8333  مدیر امور اداری 11-3011.00
 27.8333  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 27.8333  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 27.8333  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 27.8333  مدیر پیشگری از هدر رفت سرمایه 11-9199.08
 27.8333  مدیر خرید 11-3061.00
 27.8333  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 22.1667  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 22.1667  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 22.1667  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 22.1667  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 22.1667  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 22.1667  خلبان تجاری 53-2012.00
 22.1667  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 22.1667  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 22.1667  منشی حقوقی 43-6012.00
 22.1667  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 22.1667  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 22.1667  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 22.1667  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 22.1667  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 22.1667  بازپرس 13-1041.06
 22.1667  بیمه گر سرمایه گذاری 13-2099.03
 22.1667  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 22.1667  مهندس فروش 41-9031.00
 22.1667  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 22.1667  راننده/فروشنده 53-3031.00
 22.1667  دلال اوراق بهادار و کالا 41-3031.03
 22.1667  جنگلدار 19-1032.00
 22.1667  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 22.1667  بیمه گر 13-2053.00
 22.1667  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 22.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 22.1667  طراح مد 27-1022.00
 22.1667  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 22.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 22.1667  آشپز، رستوران 35-2014.00
 22.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 22.1667  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 22.1667  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 22.1667  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 22.1667  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 22.1667  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 22.1667  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 22.1667  عکاس 27-4021.00
 22.1667  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 22.1667  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 22.1667  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 22.1667  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 22.1667  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 22.1667  منشی بایگانی 43-4071.00
 22.1667  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 22.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 22.1667  کارگردان هنری 27-1011.00
 22.1667  کارمند ارسال مراسلات 43-5011.01
 22.1667  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 22.1667  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 19  برق کار 47-2111.00
 16.6667  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 16.6667  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 16.6667  مدیر سامانه های کنترل کیفیت 11-3051.01
 16.6667  راهنمای کشتی 53-5021.03
 16.6667  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 16.6667  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 16.6667  مهندس مکانیک 17-2141.00
 16.6667  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 16.6667  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 16.6667  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 16.6667  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 16.6667  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 16.6667  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 16.6667  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 16.6667  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 16.6667  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 16.6667  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 16.6667  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 16.6667  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 16.6667  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 16.6667  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 16.6667  حسابرس 13-2011.02
 16.6667  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 16.6667  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 16.6667  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 16.6667  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 16.6667  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 16.6667  مدیر عمرانی 11-9021.00
 16.6667  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 16.6667  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 16.6667  پنچری گیر 49-3093.00
 16.6667  رونویس پزشکی 31-9094.00
 16.6667  کاردان فنی حسگر های راه دور 19-4099.03
 16.6667  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 16.6667  باستان شناس 19-3091.02
 16.6667  طراح گرافیک 27-1024.00
 16.6667  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 16.6667  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 16.6667  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 16.6667  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 16.6667  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 16.6667  ویراستار 27-3041.00
 16.6667  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 16.6667  دستیار حقوقی 23-2011.00
 16.6667  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 16.6667  نسل شناس 19-1029.03
 16.6667  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 16.6667  مهندس کشتی 53-5031.00
 16.6667  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 16.6667  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 16.6667  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 11.1667  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 11.1667  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 11.1667  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 11.1667  حسابدار 13-2011.01
 11.1667  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 11.1667  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 11.1667  مدیر انطباق و پیروی 11-9199.02
 11.1667  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 11.1667  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 11.1667  اقتصاد دان 19-3011.00
 11.1667  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 11.1667  نصاب قالی 47-2041.00
 11.1667  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 11.1667  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 11.1667  دانشمند زیست انفورماتیک 19-1029.01
 11.1667  مدیران مراتع 19-1031.02
 11.1667  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 11.1667  میکروب شناس 19-1022.00
 11.1667  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 11.1667  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 11.1667  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 11.1667  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 11.1667  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 11.1667  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 11.1667  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 11.1667  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 11.1667  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 11.1667  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 11.1667  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 11.1667  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 11.1667  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 11.1667  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 11.1667  متخصص پیشگری از هدر رفت سرمایه 33-9099.02
 11.1667  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 11.1667  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 11.1667  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 11.1667  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 11.1667  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 11.1667  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 11.1667  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 11.1667  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 11.1667  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 11.1667  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 11.1667  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 11.1667  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 11.1667  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 11.1667  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 11.1667  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 5.5  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 5.5  مهندسی مواد 17-2131.00
 5.5  برق کار 47-2111.00
 5.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 5.5  دستیار آماری 43-9111.00
 5.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 5.5  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 5.5  کاردان فنی بیو انفورماتیک 43-9111.01
 5.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 5.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 5.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 5.5  صنعت شناس مهندسی برق 17-3029.02
 5.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 5.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 5.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 5.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 5.5  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 5.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 5.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 5.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 5.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 5.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 5.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 5.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 5.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 5.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 5.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 5.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 5.5  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 5.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 5.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 5.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 5.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 5.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 5.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 5.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 5.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 5.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 5.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 5.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 5.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 5.5  نصاب لوله 47-2151.00
 5.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 5.5  وردست--نجار 47-3012.00
 5.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 5.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 5.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 5.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 5.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 5.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 5.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 5.5  زیست شناس 19-1020.01
 5.5  ارزیاب 13-2021.01
 5.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 5.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 5.5  متخصص مدیریت امنیت 13-1199.02
 5.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 5.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 5.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 5.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 5.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 5.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 5.5  مهندس صنایع 17-2112.00
 5.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 5.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 5.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 5.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 5.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 5.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 5.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 5.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 5.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 5.5  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 5.5  صنعت شناس مهندسی مکانیک 17-3029.07
 5.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 5.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 5.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 5.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 5.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 5.5  مهندس عمران 17-2051.00
 5.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 5.5  ظرف شور 35-9021.00
 5.5  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 5.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 5.5  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 5.5  آب شناس 19-2043.00
 5.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 5.5  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 5.5  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 5.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 5.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 5.5  مهندس نور 17-2199.07
 5.5  تحلیلگر کمی مالی 13-2099.01
 5.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 5.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 5.5  معمار دریایی 17-2121.02
 5.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 5.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 5.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 5.5  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 5.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 5.5  پایشگر 19-3022.00
 5.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 5.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 5.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 5.5  مانکن 41-9012.00
 5.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 5.5  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 5.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 5.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 نانوا و کیک پز 51-3011.00
 گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 جواهر ساز 51-9071.01
 باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 تایر ساز 51-9197.00
 کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 طرح زن، چوب 51-7032.00
 الگو ساز، چوب 51-7031.00
 پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 ماشین کار 51-4041.00
 نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 مهندس دریایی 17-2121.01
 متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 مهندس لجستیک 13-1081.01
 تحلیلگر مالی 13-2051.00
 متخصص آمار 15-2011.00
 ریاضی دان 15-2021.00
 کارشناس آمار 15-2041.00
 آپاراتچی سینما 39-3021.00
 نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 دستیار مهندس برق 17-3023.03
 درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 چوب بر 45-4021.00
 شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 مهندس انرژی 17-2199.03
 نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 صنعت شناس مهندسی صنایع 17-3029.05
 صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 کاردان فنی نور 17-3029.08
 کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 جانور شناس 19-1011.00
 فیزیک دان 19-2012.00
 شیمی دان 19-2031.00
 دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 تحلیگر کنترل کیفیت 19-4099.01
 کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 صنعت شناس مهندسی الکترومکانیک 17-3029.03
 دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 مهندس شیمی 17-2041.00
 مهندس سخت افزار 17-2061.00
 مهندس برق 17-2071.00
 متخصص دستگاه شناسایی فرکانس رادیوی 17-2072.01
 مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 مهندس نفت 17-2171.00
 مهندس تولید 17-2199.04
 مهندس مکاترونیک 17-2199.05
 مهندس میکروسیستم ها 17-2199.06
 مهندس رباتیک 17-2199.08
 نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 اپراتور رادیویی 27-4013.00
 سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 ماشین ساز 49-9044.00
 سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 سیم پیچ 51-2021.00
 سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 دکل ساز 49-9096.00
 تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 غواص صنعتی 49-9092.00
 سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 شیشه بر 47-2121.00
 سفید کار 47-2082.00
 مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 کارگر ساختمانی 47-2061.00
 موزاییک کار 47-2053.00
 بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 نجار تاسیساتی 47-2031.02
 نجار ساختمانی 47-2031.01
 نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 سقف ساز، معدن 47-5061.00
 دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 نصاب حصار 47-4031.00
 نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 سقف ساز 47-2181.00
 کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 

ارسال نظرات :