این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.
با کلیک بر عنوان هر توصیفگر می توانید اطلاعات کامل آن توصیفگر را مشاهده نمایید.

شرح کار

پست الکترونیکی (ایمیل) : در شغل تا چه حد از پست الکترونیکی استفاده می شود؟


تلفن : در شغل تا چه حد باید مکالمات تلفنی صورت بگیرد؟


مذاکرات رودررو : این شغل تا چه حد نیازمند مذاکره رودررو یا گروهی با مردم است؟


حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده : این شغل تا چه حد نیازمند کار در محیط محصور با شرایط محیطی کنترل شده است؟


پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف : شغل تا چه اندازه نیازمند پوشیدن وسایل ایمنی یا محافظتی متعارف همچون چکمه، عینک، دستکش، کلاه ایمنی، محافظ صوتی یا جلیقه نجات است؟


تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت : چگونه تصمیم های یکی از کارکنان بر نتایج کار همکاران، مشتریان یا شرکت تأثیر می گذارد؟


تناوب یا تکرار تصمیم گیری : تناوب تعداد تصمیم گیری کارکنان که بر افراد، منابع مالی و یا اعتبار و شهرت سازمان تأثیر می گذارد، چقدر است؟


اهمیت صحیح و دقیق بودن : دقت بالا و صحت زیاد در انجام شغل تا چه اندازه مهم است؟


استقلال در تصمیم گیری : تا چه اندازه بدون نیاز به نظارت و سرپرستی امکان استقلال در تصمیم گیری وجود دارد؟


تماس با دیگران : این شغل تا چه اندازه نیازمند تماس داشتن (تماس رودررو، تلفنی یا روشهای دیگر) با دیگران است؟


ارتباط با مشتریان بیرونی : میزان اهمیت رابطه ی خوب با مشتریان یا عموم مردم در این شغل چقدر است؟


قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده : تا چه اندازه این شغل نیازمند قرارگرفتن در معرض مواد آلوده کننده (نظیر گازها، گرد وخاک و آلاینده ها) است؟


نامه نگاری یا یادداشت برداری : این شغل تا چه حد نیازمند نامه نگاری یا یادداشت برداری است؟


سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته : شغل تا چه حد برای کارکنان سازمان یافته است و کارکنان کمتر نیازمند آن هستند که وظایف، اولویت ها و اهدافشان را تعیین کنند؟


صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها : این شغل تا چه حد نیازمند استفاده از دست برای دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده های دیگر است؟


ضرب الاجل : در شغل تا چه اندازه کارکنان با ضرب الاجل صریح زمانی مواجه می شوند؟


مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل : کارکنان مربوط به شغل تا چه حد بایستی پاسخگوی نتایج و خروجی های کارهایشان باشند؟


کار با گروه یا تیم : در شغل مربوطه تا چه حد کار با دیگران در قالب گروه یا تیم اهمیت دارد؟


اهمیت تکرار وظایف مشابه : تکرار وظایف فیزیکی مشابه (مانند تایپ کردن) یا وظایف ذهنی (مانند ورود اطلاعات در دفتر کل) به صورت مداوم و بدون توقف با هدف انجام شغل تا چه حد اهمیت دارد؟


حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده : این شغل تا چه حد نیازمند کار در محیط محصور و با شرایط محیطی غیرکنترل شده (همچون انبار کالا بدون وسایل گرمایشی) است؟


صرف زمان برای ایستادن : شغل تا چه حد نیازمند ایستادن است؟


اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر : این شغل تا چه حد نیازمند قرارداشتن در معرض سروصدا یا امواج مختل کننده دیگری است که باعث حواس پرتی یا ناراحتی می شوند؟


قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی : چند دفعه این شغل شاغل را در شرایط نور بسیار شدید یا نور ناکافی قرار می دهد؟


صرف زمان برای نشستن : شغل تا چه اندازه نیازمند نشستن است؟


صرف زمان برای انجام حرکات تکراری : شغل تا چه اندازه نیازمند حرکت های تکراری است؟


مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران : در این شغل تا چه حد بایستی پاسخگوی سلامتی و بهداشت دیگران باشیم؟


قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز : این شغل تا چه حد نیازمند قرارگرفتن در معرض وسایل خطرساز است؟


هماهنگ سازی یا رهبری دیگران : برای انجام وظایف مرتبط با شغل تا چه حد هماهنگ ساختن یا رهبری دیگران اهمیت دارد؟


سطح رقابت : این شغل تا چه اندازه متضمن رقابت یا احساس تنگنای ناشی از رقابت است؟


حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی : این شغل تا چه حد مستلزم حضور در محیط باز با شرایط متفاوت آب و هوایی است؟


قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز : این شغل تا چه حد نیازمند قرارگرفتن در موقعیت های خطرساز است؟


سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو : کارکنان مرتبط با این شغل تا چه حد مجبورند با افراد عصبانی، بی ادب و ترشرو در ارتباط باشند؟


صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن : انجام این شغل تا چه حد نیازمند خم شدن یا چرخش کامل بدن است؟


قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. : این شغل تا چه حد مستلزم قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند، می باشد؟


فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته : این شغل تا چه اندازه نیازمند کار در فضای کاری تنگ و باریکی است که به وضعیت آشفته می انجامد؟


آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود : آهنگ انجام وظایف در شغل که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات یا ماشین کاری کنترل می شود، تا چه اندازه در شغل اهمیت دارد (این موضوع به فعال بودن در تمام ساعت های کاری مربوط نیست)


فراوانی موقعیتهای اختلاف : تا چه اندازه کارکنان مجبورند در موقعیت های درگیری قرار بگیرند؟


صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن : شغل تا چه اندازه نیازمند راه رفتن یا دویدن است؟


قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته : این شغل تا چه حد نیازمند کار در یک خودرو یا وسیله دربسته و سربسته (مانند خودروهای سواری) است؟


دماهای بسیار بالا یا پایین : شغل تا چه اندازه نیازمند کارکردن در محیط های بسیار گرم (بالاتر از 33 درجه سانتیگراد) یا بسیار سرد (زیر صفر درجه سانتیگراد) است؟


مجاورت فیزیکی با افراد : کارکنان در این شغل تا چه حد باید در مجاورت فیزیکی و نزدیک به افراد دیگر وظایفشان را انجام دهند؟


حضور در مکان های مرتفع : این شغل تا چه حد نیازمند حضور در مکانهای مرتفع است؟


پیامدهای اشتباه یا خطا : اگر کارکنان خطایی مرتکب شوند که به سادگی امکان تصحیح آن نباشد، تا چه حد عواقب خطرناک در پی خواهد داشت؟


حضور در محیط باز اما زیر سقف : این شغل تا چه حد نیازمند حضور در محیط باز اما مسقف (مانند سازه های مسقف بدون دیوار) است؟


قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز : این شغل تا چه حد مستلزم کار روی یک خودرو یا وسیله سرباز (مانند تراکتور) است؟


صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن : انجام شغل تا چه حد نیازمند زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن است؟


سخنرانی : این شغل تا چه حد مستلزم انجام سخنرانی های عمومی است؟


صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل : انجام این شغل تا چه حد نیازمند بالا رفتن از نردبان، داربست یا دکل است؟


میزان خودکار شدن کارها : فرایندها در این شغل تا چه حد خودکار شده است؟


پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص : شغل تا چه حد نیازمند پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص مانند وسایل تنفس مصنوعی، حفاظت ایمنی، لباس های محافظ کامل و محافظ رادیواکتیو است؟


صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل : شغل تا چه حد نیازمند حفظ یا بازیابی تعادل تان است؟


قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش : این شغل تا چه حد مستلزم آن است که تمام بدن در معرض ارتعاش قرار گیرد (مانند کار را مته های بزرگ)؟


قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو : این شغل تا چه حد مستلزم قرار گرفتن در معرض تابش رادیواکتیو است؟


سر و کار داشتن با افراد خشن : فرد شاغل تا چه اندازه با حمله ی افراد خشن سر و کار دارد؟


قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری : این شغل تا چه حد نیازمند قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری است؟