این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.
اکنون می توانید فهرست کامل مشاغل را مشاهده کنید. بر عنوان شغل کلیک کنید تا اطلاعات کامل نمایش داده شود. در بخشهای دیگر بر اساس توصیفگر ذکر شده در عنوان (دانشها، مهارتها و ...) می توانید فهرست توصیفگر ها را مشاهده کنید. بر عنوان توصیفگر کلیک کنید تا اطلاعات کامل نمایش داده شود.
نام شغل کد شغل شرح
مدیر عامل 11-1011.00 تعیین و تدوین سیاست ها و مدیریت کل شرکت یا موسسات خصوصی و عمومی در چارچوب تعریف شده توسط هیئت مدیره و یا گروه های حاکم مشابه. برنامه ریزی، اداره و هماهنگ سازی فعالیت های عملیاتی از بالاترین موضع مدیریتی با کمک مدیران تابعه ، مدیران وکارکنان.
رییس دفتر توسعه پایدار 11-1011.03 ارتباط و هماهنگی با مدیریت، سهامداران، مشتریان و کارمندان با هدف پایداری و توسعه شرکت. اجرا یا نظارت بر اجرای استراتژی پایداری و تداوم شرکت.
مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگ سازی فعالیت های عملیاتی شرکت ها یا موسسات خصوصی و عمومی. شرح وظایف و مسئولیت ها شامل تدوین ساست ها، مدیریت امور روزانه، و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از ابزار و نیروی انسانی می باشد اما این وظایف به اندازه ای کلی و متنوع می باشند که نمی توان آن را زیر هر یک از محدوده های کاربردی مدیریت مانند مدیریت کارکنان، خرید، یا امور اجرایی طبق بندی کرد. همچنین مالکان و مدیرانی که در راس شرکت های کوچک بوده و شرح وظایف آنها اساسا مدیریتی می باشد نیز در این گروه جای می گیرند.
قانون گذار 11-1031.00 وضع قانون و اساس نامه در سطح کشوری و محلی
مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00 طراحی و مدیریت سیاست های تبلیغاتی یا ارایه و اجرای ایده های مفید دو جانبه مانند پوسترهای تبلیغاتی، ایجاد رقابت، دادن امتیاز، یا بازگرداندن تخفیف به منظور کسب سود بیشتر در خرید یک کالا یا خدمات برای یک بخش، موسسه، یا یک حساب در یک شرکت.
بازاریاب سبز 11-2011.01 خلق و اجرای روش های بازاریابی کالاها و خدمات سبز
مدیر بازاریابی 11-2021.00 تعیین تقاضا برای کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک شرکت و رقبای آن و شناسایی مشتریان بالقوه. توسعه استراتژی قیمت گذاری با هدف رساندن سود یا سهم بازار شرکت به حداکثر با درنظر گرفتن رضایتمندی مشتریان. نظارت بر تحولات کالاها یا کنترل روندهایی که مبین وجود نیاز برای ارایه کالاها و خدمات جدید می باشند.
مدیر فروش 11-2022.00 مدیریت توزیع واقعی یا حرکت یک کالا یا خدمات به سوی مشتری. تنظیم نحوه توزیع فروش با تعیین مناطق فروش، سهمیه بندی، و تعیین حد نصاب برای نمایندگان. تحلیل آمار فروش جمع آوری شده توسط کارمندان جهت تخمین میزان فروش بالقوه و تعیین میزان موجودی کالای مورد نیاز بر این اساس و نظارت نظارت بر سلایق و نیازهای مشتریان.
مدیر روابط عمومی 11-2031.00 برنامه ریزی و اداره برنامه های روابط عمومی طراحی شده برای ایجاد و حفظ تصویر مناسب عمومی برای کارفرما و مشتری. و یا در صورتیکه هدف جذب سرمایه می باشد، طراحی و اجرای فعالیت هایی به منظور ایجاد تقاضا و حفظ سرمایه برای طرح های ویژه و موسسات.
مدیر منابع انسانی 11-3040.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور مربوط به مدیریت منابع انسانی یک سازمان جهت افزایش حد اکثری کارکرد استراتژیک منابع انسانی و اداره اموری مانند پرداخت خسارت و غرامت به کارکنان، استخدام، تععین سیاست های کاری کارکنان، و انطباق با قانون.
مدیر پرداخت غرامت و مزایا 11-3041.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور مربوط به پرداخت غرامت و مزایا (از جمله به کارکنان) یک سازمان.
مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی فعالیت های آموزش و توسعه (از جمله برای کارکنان) یک سازمان.
مدیر منابع انسانی، سایر 11-3049.00 تمامی مدیران منابع انسانی که جداگانه به آنها اشاره نشد.
مدیر امور اداری 11-3011.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور اجرایی یک موسسه، مانند ثبت سوابق، تحویل نامه، اپراتوری تلفن/ پذیرشگری و دیگر امور اداری. شرح وظایف این پست می تواند نظارت بر برنامه های رفاهی و نگهداری از اموال و امور حفاظتی و نگهبانی سازمان باشد.
مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی فعالیت هایی در حوزه هایی مانند پردازش اطلاعات الکترونیک، سامانه های اطلاعاتی، تحلیل سیستمی، و برنامه نویسی کامپیوتر
مدیر مالی 11-3031.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور حسابداری، بازرسی، بانکی، بیمه، امنیتی و دیگر فعالیت های مالی یک شعبه، دفتر، یا بخشی از یک موسسه.
خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01 اداره امور مالی مانند برنامه ریزی، تدارکات، و سرمایه گذاری برای کل یا بخشی از یک سازمان.
مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02 اداره و هماهنگی امور مالی کارکنان یک شعبه، دفتر، بخش یا یک سازمان مانند شعبه ای از یک بانک، شرکت کارگزاری، دفتر مدیریت ریسک و بیمه، یا دفتر اعتباری.
مدیر تولید صنعتی 11-3051.00 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی برنامه های کاری و منابع مورد نیاز برای تولید کالایی خاص با در نظر گرفتن هزینه و مولفه های کیفی و کمی.
مدیر سامانه های کنترل کیفیت 11-3051.01 برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی برنامه های اطمینان از کیفیت. تدوین سیاست های کنترل کیفیت و نظارت بر کیفیت فعالیت های تحقیقاتی و تولیدی.
مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02 مدیریت عملیات ها روی تاسیسات تولید نیروی زمین گرمایی. نگهداری و کنترل تجهیزات نیروگاه های زمین گرمایی به منظور اجرای عملیات های نیروگاهی کارآمد و امن.
مدیر تولید برق زیست-سوختی (Biofuel) 11-3051.03 مدیریت عملیات ها در تاسیسات تولید برق زیست-سوختی. جمع آوری و پردازش اطلاعات در مورد عملکرد نیروگاهی، شناسایی مشکلات، و طراحی فرآیندهای اصلاحی.
مدیر تولید برق زیست-توده ای (Biomass) 11-3051.04 مدیریت عملیات ها در تاسیسات تولید برق زیست توده ای. هدایت فعالیت های کاری در نیروگاه، از جمله نظارت بر عملیات ها و نگهداری کارکنان.
اپراتور سیستم جمع آوری گاز متان/محل های دفن زباله 11-3051.05 هدایت عملیات های روزانه، نگهداری، یا تعمیرات در پروژه های جمع آوری گاز از محل های دفن زباله، از جمله کنترل صورت عملیات و گزارش عملیات های روزانه، تعیین اولویت های خدماتی، و کنترل انطباق با قوانین گزارشگیری.
مدیر تولید برق آبی 11-3051.06 مدیریت عملیات ها در تاسیسات تولید برق آبی. نگهداری و کنترل تجهیزات نیروگاه های برق آبی به منظور اجرای عملیات های نیروگاهی کارآمد و امن.
مدیر خرید 11-3061.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت های خریداران، ماموران خرید، و کارکنان مرتبط با خرید مواد اولیه، کالاه، و خدمات.
مدیر حمل و نقل، انبار و توزیع 11-3071.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور نقلیه، انبار، یا توزیع بر اساس سیاست ها و قوانین دولتی.
مدیر حمل و نقل 11-3071.01 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی عملیات های حمل و نقل درون سازمانی و یا فعالیت های مرتبط با خدمات حمل و نقل در سازمان ها.
مدیر انبار و توزیع 11-3071.02 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی عملیات های حمل و نقل درون سازمانی و یا فعالیت های مربوط به انبار کردن و نوزیع مواد اولیه و کالاهای سازمان ها.
مدیر بازی 11-9071.00 برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت، نظارت، و هماهنگی امور مربوط به بازی و سرگرمی در مراکز سرگرمی- تفریحی. تدوین قوانین بازی در محدوده مشخص شده شرح وظایف مدیر.
مدیر مزارع، دامداری و سایر بخش های مرتبط با کشاورزی 11-9011.00 مدیریت کارکنان مزارع، دامداری ها، عملیات های زراعی، گلخانه ای، پرورش گاه های گل و گیاه، مناطق مجاز قطع درختان، مزارع پنبه، کارگاه های بسته بندی، یا دیگر املاک مرتبط با کشاورزی بر مبنای پرداخت ثابت. عملی کردن تصمیمات تولیدی، مالی، و بازاریابی مرتبط با عملیات های مدیریت شده و چارچوب های کاری تعریف شده توسط مالکین. می تواند با زارعان املاک استیجاری یا تواید کنندگان برای اجرای فعالیت های روزانه امور مدیریت شده قرارداد امضا کند. می تواند بر امور شخم زنی، کاشت، برداشت، و بازاریابی نظارت نماید. می تواند صورت هزینه ها، میزان تولید و گزارش هایی از این قبیل را آماده کند. ممکن است کار فیزیکی انجام داده و کاربری ماشین آلات را انجام دهد.
مدیر پرورشگاه های گل و گیاه و گل خانه ها 11-9011.01 برنامه ریزی، سازماندهی، اداره، کنترل و هماهنگی فعالیت های کارگران مرتبط با تکثیر، کاشت، و برداشت محصولات خاص باغبانی مانند درختان، بوته ها، گل و گیاه، قارچ، و دیگر گیاهان.
مدیر محصول کشاورزی و دام 11-9011.02 اداره و هماهنگی، از طریق کارکنان ناظر تابع، کارهای کارکنان تولید محصول کشاورزی برای شرکت ها، تعاونی ها و دیگر مالکین.
مدیر آبزی پروری 11-9011.03 اداره و هماهنگی، از طریق کارکنان ناظر تابع، کارهای کارکنان مراکزتولید ماهی پرورشی برای شرکت ها، تعاونی ها و دیگر مالکین.
کشاورز و مزرعه دار 11-9012.00 اداره شخصی یا استیجاری مزارع، دامداری ها، گلخانه ها، پرورش گاه های گل و گیاه، مناطق مجاز قطع درختان، یا دیگر املاک مرتبط با کشاورزی تولید کننده محصول،محصولات خاص باغبانی، دام، طیور، ماهی ها، صدف داران، یا جانداران خاص. می تواند بر امور شخم زنی، کاشت، برداشت، و پس از برداشت و بازاریابی برای محصولات و دام نظارت نماید. می تواند استخدام، آموزش، و نظارت بر کارکنان مزارع یا پیمانکاران کارکنان مزارع را بر عهده گیرد. می تواند صورت هزینه ها، میزان تولید و گزارش هایی از این قبیل را آماده کند. ممکن است کار فیزیکی انجام داده و کاربری و نگهداری ازماشین آلات را انجام دهد.
مدیر عمرانی 11-9021.00 برنامه ریزی،اداره، هماهنگی، با تعیین بودجه (معمولا از طریق کارکنان ناظر تابع) برای فعالیت های مرتبط با ساختمان و نگهداری از سازه ها، تاسیسات، و سیستم ها. شرکت در جلسات فکری پیشرفت پروژه و نظارت بر سازماندهی، زمان بندی، و اجرا.
مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت های آکادمیک و غیر آکادمیک کارکنان و مراکز یا برنامه های حمایت از کودکان.
مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت های آکادمیک، مذهبی، یا امدادی عمومی یا مدارس خصوصی ابتدایی یا راهنمایی.
مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور تحقیقاتی، صنعتی، دانش آموزی و خدماتی و دیگر فعالیت های آموزشی در دبیرستان ها و موسسات آموزش عالی شامل دانشگاه ها، کالج ها (مدارس عالی)، و کانون ها و مجامع آموزشی.
مدیر آموزش و پرورش، سایر 11-9039.00 تمامی مدیران آموزشی که جداگانه لیست نشده اند.
هماهنگ کننده آموزش از راه دور 11-9039.01 هماهنگی امور روزانه برنامه های آموزش از راه دور و دوره های زمان بندی شده.
هماهنگ کننده بخش ورزش و سلامت 11-9039.02 مدیریت برنامه ها و خدمات ورزشی و سلامت. هدایت و آموزش کارکنان آموزش دهنده بهداشت، مربیان ورزشی، یا فعالان بخش سرگرمی.
مدیر مهندسی 11-9041.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت ها در زمینه هایی مانند معماری و مهندسی یا تحقیق و توسعه در این حوزه ها.
مدیر توسعه تولید و فن آوری زیست سوخت/زیست دیزل (Biofuels/Biodiesel) 11-9041.01 تعریف، برنامه ریزی و اجرای برنامه های تحقیقاتی زیست سوختی که روی سوخت های جایگزین بررسی انجام می دهند و پردازش فن آوری هایی با پتانسیل تجاری رو به اتمام.
مدیر خدمات غذایی 11-9051.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت های سازمان های فعال در بخش سرو غذا و نوشیدنی.
مدیر مراسم خاک سپاری 11-9061.00 اجرای وظایف متعدد برای هماهنگی و اداره خدمات خاکسپاری، مانند هماهنگی حمل و نقل جنازه به غسال خانه جهت کفن و دفن، مذاکره با اعضای خانواده متوفی یا دیگر اشخاص مسئول بر سر جزییات، انتخاب حمل کنندگان جنازه، روحانی برای اجرای مراسم مذهبی و تدارک وسیله ایاب و ذهاب برای عزاداران.
مدیر اسکان 11-9081.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی فعالیت های یک سازمان یا بخش که خدمات اسکان و دیگر خدمات اقامتی ارایه می دهد.
مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی خدمات پزشکی و بهداشتی در بیمارستان ها، کلینیک ها، موسسات حمایت از بیماران، آژانس های بهداشت عمومی، یا سازمان های مشابه.
متخصص پرستاری بالینی 11-9111.01 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور روزانه رسیدگی به بیماران در کلینیک ها. حصول اطمینان از مطابقت خدمات با سیاست ها، پروتوکل ها، مقررات، و استانداردهای تعریف شده برای مراقبت های بالینی.
مدیر علوم طبیعی 11-9121.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور حوزه هایی مانند علوم حیاتی، علوم فیزیکی، ریاضیات، آمار، و تحقیق و توسعه در این حوزه ها.
هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی پروژه های تحقیقات بالینی. اداره امور کارکنان فعال در پروژه های تحقیقات بالینی به منظور حصول اطمینان از مطابقت با پروتوکل ها و اهداف تعیین شده کلی مراقبت های بالینی. می تواند داده های بالینی را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد.
متخصص منابع آب 11-9121.02 طراحی و اجرای برنامه ها و استراتژی های مرتبط با مسائل مربوط به منابع آب مانند عرضه، کیفیت، و مسائل مربوط به مطابقت با قوانین و مقررات.
مدیر و سرپرست پست 11-9131.00 اداره و هماهنگی خدمات عملیاتی، اجرایی، مدیریتی، و حمایتی دفاتر پستی. و یا هماهنگی امور کارکنان فعال در دفاتر پست و موقعت های شغلی مرتبط با بخش پست.
مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور مربوط به فروش، خرید، لیزینگ، یا نظارت بر بنگاه های املاک و مستغلات تجاری، صنعتی، یا مسکونی.
مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00 برنامه ریزی، سازماندهی، و هماهنگی امور در برنامه های خدمات اجتماعی یا سازمان های حمایت اجتماعی. نظارت بر بودجه سازمان یا طرح و سیاست های مربوط به حضور شرکت کنندگان، الزامات طرح، و عایدی. شرح وظایف می تواند شامل اداره فعالان اجتماعی، مشاوران، یا ماموران کنترل صلاحیت نیز باشد.
مدیر، سایر 11-9199.00 تمامی مدیرانی که جداگانه لیست نشده اند.
مدیر امور نظارتی 11-9199.01 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور تولیدی یک سازمان برای حصول اطمینان از مطابقت با مقررات و استانداردهای فرآیندهای اداری.
مدیر انطباق و پیروی 11-9199.02 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور یک سازمان برای حصول اطمینان از مطابقت با مقررات و استانداردهای اخلاقی.
مدیر صندوق های سرمایه گذاری 11-9199.03 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی استراتژی ها یا عملیات های سرمایه گذاری ائتلاف ها یا اتحادیه های بزرگ سرمایه گذاری مالی که توسط سرمایه گذاران صنعتی یا شخصی تامین سرمایه می شوند.
مدیر چرخه تامین 11-9199.04 اداره، یا هماهنگی خدمات و فعالیت های مرتبط با تولید، خرید، انبارداری، توزیع، یا پیش بینی مالی به منظور کاهش هزینه ها و ارتقاء دقت، خدمات مشتریان، و امنیت. آزمودن فرآیندها و موقعیت های جاری به منظور موثرسازی فعالیت ها برای رفع نیازهای شبکه توزیع کالا. اداره انتقال، انبار کردن، و پردازش موجودی کالا.
تاجر آنلاین 11-9199.05 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور مربوط به خرده فروشی در فعالیت های کسب وکار آنلاین. تهیه استراتژی کسب و کار، خرید کالا، مدیریت موجودی کالا، اجرای فعالیت های بازاریابی، ارسال و تحویل سفارشات آنلاین، و تنظیم سوابق مالی.
مدیر لجستیک 11-9199.06 برنامه ریزی، اداره، و هماهنگی امور مربوط به خرید، انبار داری، توزیع، پیش بینی فروش، خدمات مشتریان، یا خدمات برنامه ریزی. مدیریت کارکنان و سیستم های بخش لجستیک و اداره عملیات های روزانه.
مدیر امنیتی 11-9199.07 اداره امور امنیتی یک سازمان، از جمله امنیت امنیت جسمانی و جانی کارکنان، امنیت تاسیسات، و اموال.
مدیر پیشگری از هدر رفت سرمایه 11-9199.08 برنامه ریزی و اداره سیاست ها، فرآیندها، یا سیستم ها به منظور پیشگری از هدر رفت دارایی ها. تعیین شرایط پر مخاطره یا موقعیت های مشابه بالقوه، و توسعه اقدامات کنترل ریسک.
مدیر عملیات های انرژی بادی 11-9199.09 مدیریت عملیات های انرژی بادی، از جمله مدیریت کارکنان، نگهداری، امور مالی، و برنامه ریزی.
مدیر پروژه انرژی بادی 11-9199.10 رهبری و مدیریت توسعه و ارزیابی فرصت های بالقوه موجود در بخش انرژی بادی، از جمله مطالعات زیست محیطی، اخذ مجور، و مطالعه طرح های پیشنهادی. ممکن است مدیریت پروژه های ساخت و ساز تاسیسات مربوطه نیز از وظایف این پست باشد.
متخصص ترمیم زمین و مدیر سایت 11-9199.11 شرکت در برنامه ریزی و اداره پروژه های پاک سازی و ترمیم املاک و زمین های آلوده به منظور استفاده مجدد. املاک و مستغلاتی که شدت آلودگی آنها به حدی می باشد که می توان آنها را زمین های غیر قابل استفاده نامید شامل این وظایف نمی باشند.
متخصص مدیریت شرایط اضطراری 13-1061.00 هماهنگی امور واکنش به بلایا یا فعالیت های مدیریت بحران، ارایه آموزش های آمادگی در برابر بلایا، و آماده سازی طرح و برنامه و فرآیندهایی برای مقابله با بلایای طبیعی (مانند طوفان، سیل و زلزله)، شرایط جنگی، یا فجایع ناشی از فن آوری ها (مانند اتفاقات حادث در نیروگاه های اتمی، نشط مواد پر خطر) یا شرایط گروگانگیری.
کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00 نمایندگی و برنامه ریزی برای هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران در برابر کارفرمایان مربوطه. اداره مذاکرات در راستای بستن قرارداد و سایر مسائل تجاری موکلان.
مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00 خرید محصولات کشاورزی به منظور پردازش و مطالعه بیشتر یا فروش مجدد/غیر مستقیم.
خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00 خرید کالا یا وسایل، به غیر از محصولات کشاورزی، برای فروش مجدد به مصرف کنندگان به شکل عمده یا خرده فروشی، شامل کالاهای دیرپای و فاسد نشدنی و بالعکس. تحلیل بهترین روند و روش خرید، سوابق فروش، قیمت، و کیفیت کالاها به منظور تعیین ارزش و عایدی. انتخاب، سفارش، و تصویب پرداخت وجه مالاها بر اساس توافقات مشخص در متن قرارداده. اداره جلسات با کارکنان فروش و معرفی محصولات جدید.
مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00 خرید ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، قطعات، وسایل و خدمات مورد نیاز برای عملیات های یک سازمان. خرید مواد اولیه خام یا نیمه تمام برای تولید انبوه.
تعدیل کننده شکایات و دعاوی، محقق و بازرس 13-1031.00 بازبینی شکایات و دعاوی پایان یافته به منظور مشخص کردن اینکه تمامی پرداخت ها و تسویه حساب ها مطابق با چارچوب ها و فرآیندهای مشخص شرکت و با حصول اطمینان از به کارگیری روش های صحیح انجام شده اند. گزارش اضافه پرداخت ها، پرداخت کمتر از میزان مشخص و سایر موارد مغایر قانون. رایزنی با مشاوران حقوقی بر سر دعاوی قضایی.
تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01 بازبینی شکایات و دعاوی مربوط به بیمه پایان یافته به منظور مشخص کردن اینکه تمامی پرداخت ها و تسویه حساب ها مطابق با چارچوب ها و فرآیندهای مشخص شرکت و با حصول اطمینان از به کارگیری روش های صحیح انجام شده اند. گزارش اضافه پرداخت ها، پرداخت کمتر از میزان مشخص و سایر موارد مغایر قانون. رایزنی با مشاوران حقوقی بر سر دعاوی قضایی.
تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02 بررسی، تحلیل، و تعیین حدود مسئولیت های شرکت بیمه گذار در مورد کارکنان، تلفات و آسیب های مالی و جانی، و تلاش برای رسیدن به تسویه حساب کامل با شاکیان. مکاتبه و مصاحبه با متخصصان پزشکی، کارگزاران بیمه، شاهدان، یا شاکیان به منظور تالیف اطلاعات. محاسبه پرداخت سود و تصویب پرداخت های حاصل از دعاوی در یک چارچوب مالی مشخص.
ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00 ارزشیابی خسارات خودرویی و دیگر وسایل نقلیه به منظور تعیین هزینه تعمیر در راستای پایان دادن به دعاوی بیمه ای و تلاش برای رسیدن به توافق با تعمیرگاه های اتومبیل بر سر میزان هزینه ها. تهیه فرم های بیمه جهت مشخص کردن هزینه تعمیرات یا تخمین هزینه ها و ارایه پیشنهادات.
افسر پذیرش، به غیر از کشاورزی، ساختمان، بهداشت و امنیت و حمل و نقل 13-1041.00 بررسی، ارزیابی، و تحقیق در مورد شایستگی افراد یا پیروی از قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد، کنترل انطباق پروانه ها و مجوز ها، یا دیگر امور مربوط به بازرسی، کنترل انطباق و اعمال قوانین که جداگانه لیست نشده اند.
بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01 بازرسی و تحقیق روی منابع آلودگی به منظور حفاظت از مردم و محیط زیست و حصول اطمینان از مطابقت با مقررات و کشور و ضوابط حفظ محیط زیست.
کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02 بررسی، ارزیابی، و تحقیق در مورد شایستگی افراد یا پیروی از قوانین و مقررات، یا مسئولیت در برابر پروانه ها و مجوزها
نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03 ارزیابی و نظارت بر پیروی از قوانین فرصت های برابر، دستورالعمل ها، و سیاست ها به منظور حصول اطمینان از اینکه نحوه استخدام و بستن قرارداد فرصت های برابری را فارق از نژاد، مذهب، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، و ناتوانایی های متقاضیان ایجاد می کند.
بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04 تحقیق و بازرسی از اموال دولتی به منظور حصول اطمینان از مطابقت با مفاد قرارداد و مقررات دولتی.
بازپرس 13-1041.06 اداره اموری مانند کالبد شکافی، تشریح های آسیب شناسی و زهر شناسی، و بازجویی های مرتبط با تحقیقات روی پرونده های مرگ های مشکوک به منظور تعیین علت مرگ یا به منظور مشخص کردن مسئول مرگ های تصادفی، غیر طبیعی، یا بدون توضیح.
متخصص امور نظارتی 13-1041.07 هماهنگی و مستند سازی فرآیند های مقرراتی داخلی، مانند حسابرسی های داخلی، بازرسی، تجدید و ثبت مجوزها. می تواند شامل گردآوری و تهیه مطالب یا اسنادی جهت ارایه به سازمان های قانونی نیز باشد.
ارزیاب هزینه 13-1051.00 آماده سازی ارزیابی هزینه برای تولید کالا، پروژه های ساختمانی، یا خدماتی به منظور کمک به مدیریت در قیمت گذاری در مزایده ها یا تعیین تعیین قیمت کالاها و خدمات. می تواند بر اساس نوع خدمات ارایه شده یا نوع کالای عرضه شده جهت کسب تخصص اقدام کند.
متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00 استخدام و به کار گماری کارکنان.
مصاحبه کننده استخدام 13-1071.01 مصاحبه با متقاضیان شغلی در دفاتر کاریابی و ارجاع آنان به کارفرمایان مربوطه جهت بررسی. جستجوی فایل های تقاضای شغل، مطلع کردن کارجویان از فرصت های شغلی، و ارجاع متقاضیان واجد شرایط به کارفرمایان مبوطه. تماس با کارفرماها به منظور کسب اطلاع از نتیجه مراجعات. ثبت و ارزیابی اطلاعات مرتبط گوناگون.
متخصص جذب نیروی کار 13-1071.02 جستجو، مصاحبه، و غربال متقاضیان برای به کارگیری در موقعیت های شغلی موجود یا آتی و توسعه فرصت های شغلی درون سازمانی.
متخصص پرداخت خسارت، مزایا و تحلیل شغلی 13-1072.00 اجرای برنامه های پرداخت خسارت و مزایا و تحلیل شغلی برای کارفرمایان. می تواند در حوزه های خاصی مانند طبقه بندی سمت ها و طرح های مقرری و مستمری متخصص باشد.
متخصص آموزش و توسعه 13-1073.00 اجرای برنامه های آموزش و توسعه برای کارکنان.
متخصصان منابع انسانی، آموزش و روابط کاری، سایر 13-1079.00 تمامی منابع انسانی، متخصصان آموزش و روابط کاری که جداگانه به آنها پرداخته نشد.
تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00 تحلیل و هماهنگی فعالیت های لجستیک یک شرکت یا سازمان. مسئول چرخه حیات کامل یک کالا، شامل کسب، توزیع، تخصیص داخلی، تحویل، و دفع پایانی منابع.
مهندس لجستیک 13-1081.01 طراحی و تحلیل راهکارهای عملیاتی برای پروژه هایی مانند بهینه سازی حمل و نقل، الگو سازی شبکه، پردازش و تحلیل روش ها، کنترل هزینه ها، افزایش ظرفیت، بهینه سازی مسیرگزینی و حمل، و مدیریت اطلاعات.
تحلیلگر لجستیک 13-1081.02 تحلیل فرآیندهای تحویل یا زنجیره عرضه کالا به منظور شناسایی یا ارایه پیشنهاد برای تغییرات. می تواند در برگیرنده امور جریان یابی مانند تهیه فاکتور برای صورتحساب های الکترونیک، و ردگیری حمل محوله ها باشد.
تحلیلگر مدیریت 13-1111.00 اجرای مطالعات و ارزیابی های سازمانی، طراحی سیستم ها و فرآیندها، اجرای مطالعات روی تسهیل فرآیند و سنجش کار، و آماده سازی جزوات یا کتب راهنما برای عملیات ها و فرآیند ها به منظور کمک به مدیریت در تحقق کارایی و تاثیر بخشی بیشتر. تحلیگران برنامه و مشاوران مدیریت نیز در این گروه جای می گیرند.
طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00 هماهنگی امور و گردهمایی های کارکنان به منظور ترتیب دادن جلسات و همایش ها.
متخصص عملیات تجاری، سایر 13-1199.00 تمامی متخصصان اجرایی و عملیاتی بازرگانی که جداگانه به آنها پرداخته نشد.
ممیز انرژی 13-1199.01 اجرای حسابرسی در مصرف انرژی ساختمان ها، سیستم های به کار رفته در ساختمان ها و پردازش سیستم ها. حسابرسی در مورد رتبه سرمایه گذاری و سیستم های ساختمان ها.
متخصص مدیریت امنیت 13-1199.02 اجرای ارزیابی های امنیتی برای سازمان ها، و طراحی سیستم ها و فرآیندهای امنیتی. »ی تواند در حوزه هایی مانند امنیت فیزیکی، امنیت کارکنان، و امنیت اطلاعات متخصص باشد. می تواند در زمینه های شغلی مانند مراقبت های بهداشتی، بانکداری، بازی و سرگرمی، مهندسی امنیت، یا تولید فعالیت نماید.
کارگزار گمرکی 13-1199.03 تهیه اسناد گمرکی و حصول اطمینان از انطباق محوله ها و شرایط حمل با قوانین موجود به منظور تسهیل واردات و صادرات کالاها. تعیین و پیگیری عوارض و مالیات های قابل پرداخت و پردازش پرداخت ها از طرف موکل. امضای اسناد تحت اختیارات واصله از یک وکالت نامه. حضور در جلسات مشرک با ماموران گمرکی به نمایندگی از موکلان و ارایه تقاضا برای استرداد عوارض و بازبینی یا رده بندی مجدد تعرفه ها. هماهنگ سازی حمل و نقل و انبار کردن کالاهای وارداتی.
طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04 توسعه، نگهدلری و اجرای استراتژی های پایداری کسب و کار و عبور از بحرانها و بلایا و ارایه راهکار. اجرای تحلیل های خطر پذیری. انجام وظیفه به عنوان هماهنگ کننده برای تلاش ها و اقدامات عبور از شرایط اضطراری و بحرانی.
1  2  3  4  5  6  7    Last Page (11)