درخت رشته فعالیت

npjoin فرآورده هاي شيميايي و پتروشيمي(3)
npbottom فلزات(1)