درخت رشته فعالیت

npjoin فلزات(1)
npbottom فرآورده هاي شيميايي و پتروشيمي(3)