قوانين بخش منابع انساني

 آيين‌نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران. مصوب 71 همراه با اصلاحات بعدي 1368   -78/01/-621
 
  

الف ـ چگونگي‌صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه ‌كار اتباع‌ خارجي‌
ماده 1. پروانه كار اتباع خارجي كه رواديد با حق كار آنان موردموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده (121)قانون كار قرار گرفته است‌، توسط وزارت كار و امور اجتماعي ـ اداره‌كل اشتغال اتباع خارجي ـ صادر مي‌شود.
تبصره 1. صدور رواديد با حق كار در مورد اتباع خارجي موضوع‌ماده (122) قانون كار جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده‌مستثني بوده و وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند حسب موردرأساً اقدام نمايد.
تبصره 2. وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارداستثنايي موضوع ماده (126) قانون كار جمهوري اسلامي ايران‌بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد كار و با رعايت‌ساير قوانين مربوط‌، پروانه كار موقت سه ماه صادر نمايد؛ ولي‌تمديد پروانه كار اين‌گونه افراد، پس از تاييد هيات فني اشتغال مجازخواهد بود.
ماده 2. كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايندمكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف‌مدت يكماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذي‌ربط در وزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند. در غير اين‌صورت‌وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده (181) قانون كار، مراتب‌را به مراجع قضايي اعلام مي‌نمايد.
ماده 3. صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي‌موردنياز دولت پس از تاييد هيات فني اشتغال اتباع خارجي وتصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال‌اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.
تبصره‌. شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني خارجي‌موردنياز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه كار بنا به پيشنهادوزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 4. كارفرماياني كه از خدمت اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند،مكلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه كار كارشناسان خارجي‌شاغل در واحدهاي خود، مدارك لازم را جهت تمديد پروانه كار به‌انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزشي حداقل يك ماه قبل ازانقضاي اعتبار پروانه كار به واحدهاي ذي‌ربط وزارت كار و اموراجتماعي ارائه نمايند.
ماده 5. تمديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده (3) اين‌آيين‌نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي بلامانع است‌.
تبصره‌. هرگونه افزايش در نيروي كار خارجي طرحها، يا تغيير درنوع تخصصهاي مصوب قبلي‌، منوط به طرح مجدد موضوع درهيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.
ماده 6. كليه درخواستهاي تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل دربخش خصوصي ـ در هر نوبت تمديد ـ در هيات فني اشتغال اتباع‌خارجي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده 7. اتباع خارجي داراي پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامي‌آنان با كارفرما به هر دليل فسخ مي‌گردد، در صورت تغيير كارفرما،مشمول تجديد پروانه كار مي‌شوند.
ماده 8. تجديد پروانه كار اتباع خارجي ـ در موارد تغيير كارفرما يانوع كار ـ به استثناي اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس ازموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي توسط واحدهاي ذيربط‌وزارت كار و امور اجتماعي انجام مي‌گيرد.
ماده 9. در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما قطع‌مي‌گردد، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز مراتب راجهت ابطال و ضبط پروانه كار تبعه خارجي به واحدهاي ذيربط‌وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. با متخلفين در اين زمينه‌طبق ماده (181) قانون كار رفتار خواهد شد.
تبصره‌. اشتغال مجدد تبعه خارجي كه پروانه كار وي ابطال گرديده‌است‌، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه كار خواهد شد.
ماده 10. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به لغو پروانه‌كار اتباع خارجي كه شئون اسلامي‌، قوانين و مقررات جاري كشور وموازين انساني روابط كار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذيصلاح‌رعايت ننمايند، اقدام نمايد.
تبصره 1. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند پس از لغو پروانه‌كار، اخراج تبعه خارجي از كشور را از مراجع ذيصلاح درخواست‌نمايد.
تبصره 2. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم مي‌تواند ازمراجع ذيصلاح‌، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه‌اي كه بيش از دو بارمرتكب تخلفات موضوع اين ماده شده‌اند را درخواست نمايد.
ماده 11. روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود باحق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي‌به‌موجب دستورالعملي مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد اداره كل اشتغال‌اتباع خارجي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

ب ـ هيات فني اشتغال اتباع خارجي‌
ماده 12. هيات فني اشتغال اتباع خارجي‌، درخصوص اعطاي اجازه‌كار به متخصصين خارجي‌، با توجه به موارد زير بررسي و اتخاذتصميم خواهد نمود:
1 ـ استفاده از اطلاعات دقيق و به هنگام از عرضه و تقاضاي بازار كارداخلي در اجراي سياست‌هاي كلي اشتغال اتباع خارجي‌.
2 ـ توجه و نظارت بر اعمال سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي درزمينه تأمين كمبود نيازهاي بازار كار داخلي با رعايت قوانين ومقررات‌.
3 ـ بررسي و نظارت و پيگيري برنامه‌هاي آموزش زمان‌بندي شده‌واحد استفاده‌كننده از خدمات تبعه خارجي‌.
4 ـ بررسي و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جايگزيني افرادايراني به‌جاي تبعه خارجي‌.
5 ـ نظارت بر تعيين و تاييد ميزان مهارت تبعه خارجي در ظرف‌مدت اعتبار پروانه كار.
ماده 13. تركيب اعضاي هيات فني اشتغال اتباع خارجي به شرح‌زير است‌:
1 ـ دو نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به تشخيص وزير وامور اجتماعي‌.
2 ـ يك نفر نماينده دستگاه استفاده‌كننده از تبعه خارجي‌.
3 ـ يك نفر نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
4 ـ يك نفر نماينده سازمان برنامه و بودجه‌.
ماده 14. جلسات هيات فني اشتغال اتباع خارجي حداقل هفته‌اي‌دوبار با دعوت قبلي در محل وزارت كار و امور اجتماعي و به‌رياست يكي از نمايندگان آن وزارتخانه‌، به تشخيص وزير كار و اموراجتماعي تشكيل مي‌گردد.
ماده 15. جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء، رسميت مي‌يابد وتصميمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه راي موافق‌،معتبر خواهد بود.
ماده 16. اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات‌هيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.
ماده 17. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند برحسب مورد،هياتهاي فني اشتغال را در استانها تشكيل دهد و تمام يا قسمتي ازاختيارات هيات فني اشتغال در مركز را به آنان محول نمايد.
تبصره‌. تركيب و چگونگي تشكيل هيات فني اشتغال دراستانهابراساس دستورالعملي مي‌باشد كه به تصويب وزارت كار وامور اجتماعي مي‌رسد.
معاون اول رييس‌جمهور ـ حسن حبيبي‌