قوانين بخش منابع انساني

 قانون كار جمهوري اسلامي ايران‌- مصوب مهرماه 1368   -78/01/-621
 
  

قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني


قانون كار

فصل اول: تعاريف كلي و اصول

فصل دوم: قرارداد كار

فصل سوم: شرايط كار

فصل چهار: حفاظت فني و بهداشت كار

فصل پنجم: آموزش و اشتغال

فصل ششم: تشكل هاي كارگري و كارفرمائي

فصل هفتم: مذاكرات و پيمان هاي دسته جمعي

فصل هشتم: خدمات رفاهي كارگران

فصل نهم: مراجع حل اختلاف

فصل دهم: شورايعالي كار

فصل يازدهم: جرائم و مجازات ها

فصل دوازدهم: مقررات متفرقه

قانون پرداخت پاداش و عيدي كارگران