قوانين و مقررات مربوطه به سرمايه گذاري در اين قسمت قرار داده شده است.

 كالاهاي مشمول مقررات اجباري استاندارد   -78/01/-621
 
  

براي مشاهده فهرست كالاهاي مشمول مقررات اجرايي اجباري استاندارد، پيرو نامه 68977 مورخ 92.9/24 سازمان ملي استاندارد بر اساس ماده 12 قانون اصلاح الگوي مصرف و مواد 6 و 7 آيين نامه اجرايي 133 و 134 قانون برنامه پنجم اينجا كليك كنيد.

 سال  قانون  وضعيت