مقررات شركت هاي حمل و نقل   -78/01/-621
 
  

مقررات حمل بازر جاده اي و شهري شامل:

فراورده هاي نفتي، وارداتي، خطرناك جاده اي، فولادي، توزيع و پخش، قاچاق، دارو و واكسن، اضافه بار، بار ترافيكي( ويژه) پيك باد پا ، حمل با شركت هاي خارجي و ناوگان خارجي ....

WWW.RMTO.IR