متقاضیان تامين مالي بنگاههاي توليدي كوچك، متوسط و طرحهاي نيمه تمام با پيشرفت بالاي60% در راستاي اقتصاد مقاومتي
استان : شهر : نام واحد :
بانک :