دعوت از شركتهاي مشاور سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن   06/04/1390
 
  


كليه شركتها ي مشاور سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن مي توانند طرحهاي آماده سرمايه گذاري خود را جهت اطلاع رساني به سرمايه گذاران از طريق آدرس http://www.behinyab.ir/?req=home&subreq=investment معرفي نمايند.