شماره بخشنامه بانكهاي عامل فعال در طرح تامين كالا   23/04/1390
 
  

بخشنامه هاي بانكهاي عامل به شعب مربوطه درمورد نحوه اخذ وكالت از متقاضيان طرح تامين كالا به اطلاع متقاضياني كه در طرح تامين كالا شركت نموده اند ، مي رساند چنانچه كماكان مايل به خريد كالاي رزرو شده خود هستيد لطفاً براي تنظيم و امضائ وكالتنامه به شعبه انتخابي بانك عامل مربوطه (كه حساب يارانه خانوار در آن افتتاح شده) مراجعه نمايند. بر اساس اين وكالت نامه بانك عامل اجازه خواهد داشت تا در صورت خريد قسطي در طرح تامين كالا مبالغ اقساط را از حساب يارانه ها برداشت و به حساب توليد كننده واريز نمايد. اين وكالتنامه جايگزين تضمين هاي معمول (گواهي كسر از حقوق، سفته و ساير موارد) مي باشد. بانك ملي بخشنامه شماره 9927/10/484 مورخ 25/10/1389 و نامه شماره 9927/11/508 مورخ 06/11/1389 از سوي مديريت امور طرح و برنامه-اداره كل سازمان و روش ابلاغ شده است. بانك مسكن بخشنامه شماره 5/47/پ مورخ 18/1/1390 از سوي اداره خدمات نوين بانك مسكن به شعب ابلاغ شده است. با اين حال در صورت وجود مشكل مي توانيد با مركز پاسخگوئي بانك مسكن به شماره 1830 تماس حاصل نمائيد. بانك كشاورزي بخشنامه شماره 20/303/458 مورخ 11/2/1390 از سوي اداره امور برنامه ريزي و بازاريابي بانكي بانك كشاورزي به شعب ابلاغ شده است. با اين حال در صورت وجود مشكل مي توانيد با مركز پاسخگوئي بانك كشاورزي به شماره 81301 تماس حاصل نمائيد. بانك تجارت بخشنامه شماره 541/100 مورخ 14/2/1390از سوي اداره تشكيلات و روش ها بانك تجارت به شعب ابلاغ شده است. با اين حال در صورت وجود مشكل مي توانيد با مركز ارتباط با مشتريان بانك تجارت به شماره 1554 تماس حاصل نمائيد. بانك صادرات بخشنامه شماره 9/100/90-1 مورخ 24/2/1390 از سوي مديريت امور شعب بانك صادرات ابلاغ شده است. با اين حال در صورت وجود مشكل مي توانيد با مركز ارتباط با مشتريان بانك صادرات به شماره 09602 تماس حاصل نمائيد. بانك سپه بخشنامه شماره1510/90/2 مورخ 06/04/1390 از سوي اداره تسهيلات بانك سپه ابلاغ شده است. بانك ملت بخشنامه شماره 6814/2 مورخ 28/4/1390 از سوي اداره كل بانكداري الكترونيك به كليه واحدها ابلاغ شده است. لازم به ذكر است كساني كه حساب يارانه آنها به غير از بانكهاي فوق الذكر باشد فقط مي توانند درطرح خريد نقدي شركت نمايند.