ايمني و محيط زيست
بازار كار

اطلاعات فرصت هاي شغلي و كارجويان درج شده در پايگاه هاي اطلاعاتي مبتني بر اطلاعات پايه مشاغل بهين ياب، به زودي در اين بخش ارائه خواهد شد

اطلاعات پايه مشاغل

اطلاعات پايه مشاغل در بردارنده انواع مشاغل و مشخصات مربوط به هر شغل است. طراحي اطلاعات پايه مشاغل با رويكرد الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت در حال انجام است و تا قبل از اتمام اين پروژه، از استاندارد  onet در اين درگاه استفاده شده است. در سامانه اونت مشخصه شغلي به 6 گروه تقسيم مي شوند.

فهرست مشاغل 
فهرست مشاغل براساس دانش ، مهارت ها ، توانمندي ها ، فعاليت هاي حرفه اي ، شرح كار ، علايق ، سبك كار ، ارزشهاي شغل 

 

آموزش، آزمون

كارفرمايان و كارجويان مي توانند براي ارزيابي و يا ارتقاء توانمندي از آزمون ها و محتواي آموزش معرفي شده در اين بخش استفاده نمايند.


فهرست دوره هاي آموزشي
آموزش ها براساس دانش ، مهارت ها ، توانمندي ها ، فعاليت هاي حرفه ، شرح كار ، علايق ، سبك كار ، ارزشهاي شغل 

فهرست آزمون ها
آزمون براساس دانش ، مهارت ها ، توانمندي ها ، فعاليت هاي حرفه ، شرح كار ، علايق ، سبك كار ، ارزشهاي شغل

طراحي مشاغل سازمان

 در طراحي يك سازمان، ماموريت ها، فرايند ها و مشاغل سازمان مشخص مي شوند. با استفاده از اطلاعات پايه مشاغل، امكان طراحي مشاغل سازمان با دقت و سهولت بيشتري فراهم مي شود.

طراحي مشاغل سازمان بر اساس اطلاعات پايه مشاغل

(توجه: براي ورود به اين بخش ابتدا بايد عضو سايت باشيد)