برق

تامين برق صنايع

 تامين برق صنايع توسط وزارت نيرو در حال گذر از سيستم دولتي و نيمه خصوصي به سيستم خصوصي و بازار است. در حال حاضر بازار برق بصورت آزمايشي راه اندازي شده است ولي هنوز خريداران واقعي وارد اين عرصه نشده اند. در بازار كنوني، نيروگاهها برق توليدي خود را به بازار عرضه كرده و شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق خريداري مي كنند. پيش بيني مي شود كه در آينده اي نزديك بازار براي عرضه و تقاضاي واقعي شكل گرفته و حتي الزام شود كه عرضه كنندگان و متقاضيان صنعتي فقط از طريق سازو كارهاي بازار با يكديگر تعامل كنند. در هر صورت در اين نوشتار تامين برق به شكل قديمي آن و همچنين تجديد ساختار يافته بيان مي گردد.

الف- تامين سنتي برق صنايع

براي تامين برق صنايع، متقاضي بايد سه نوع هزينه را پرداخت كند:

  • خريد انشعاب

خريد انشعاب به معني خريد يك ظرفيت مطمئن نيروگاهي است كه متقاضي در قبال آن از تامين انرژي الكتريكي در شرايط عادي مطمئن مي شود. هزينه انشعاب بسته به ميزان قدرت درخواستي تعيين مي شود.

  • نيرورساني

نيرورساني به معني ايجاد خطوط برق رساني از شبكه موجود (كه قابليت انتقال انرژي درخواستي را دارد) به محل بنگاه صنعتي مي باشد.

  • پست و تجهيزات اندازه گيري

براي اتصال به شبكه بايد پست لازم با تجهيزات كامل حفاظتي و اندازه گيري ايجاد شود. هزينه ايجاد آن بر عهده متقاضي است.

شايان ذكر است كه محل اتصال به شبكه، ظرفيت پست و نيرورساني در حال حاضر توسط توانير يا برق منطقه اي (بسته به قدرت درخواستي) تعيين مي شود.

پس از اتصال به شبكه، هزينه انرژي مصرفي در اين بنگاهها با توجه به تعرفه هاي تكليفي وزارت نيرو تعيين مي شود.

ب- تامين برق در سيستم تجديد ساختاريافته

هزينه هاي تامين و شيوه هاي تامين برق در اين ساختار به شكل زير است:

  • خريد گواهي ظرفيت

در سيستم جديد، بنگاه ابتدا بايد گواهي ظرفيت را از بازار ظرفيت خريداري كند. اين گواهي به منزله در اختيار داشتن ضمانت تامين برق به اندازه گواهي است. اين گواهي مي تواند توسط نيروگاه تازه تاسيس يا از طريق بنگاههايي كه ظرفيت خود را كاهش داده اند به بازار ارائه شده باشد. گواهي ظرفيت مشابه حق انشعاب بوده ولي قيمت آن برخلاف شيوه قبل كه توسط وزارت نيرو تعيين مي شد در اينجا توسط بازار و روابط عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

  • هزينه اتصال به شبكه

مشابه نيرورساني در سيستم قديمي است.

  • پست و تجهيزات اندازه گيري

  پس از تهيه گواهي ظرفيت و اتصال به شبكه، مرحله خريد انرژي آغاز مي شود. در سيستم تجديد ساختار يافته بر خلاف سيستم قديمي تعرفه تكليفي و قيمت ثابت وجود نداشته و روشهاي متعددي براي تامين انرژي وجود دارد كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي شود:

الف- قرارداد ترانزيت

در اين روش، عرضه كننده و متقاضي با يكديگر قرارداد بلندمدت براي تامين انرژي امضا مي كنند. از آنجاييكه عرضه كننده و مصرف كننده در دو نقطه متمايز قرار دارند، ارتباط بين آنها از طريق شبكه موجود امكان پذير است. در اين رابطه، عرضه كننده با مالك شبكه قرارداد ترانزيت امضا كرده و برق توليدي خود را از طريق شبكه به مصرف كننده مي رساند. مالك شبكه نيز به ازاء انتقال انرژي از عرضه كننده هزينه لازم را دريافت مي كند.

 براي تامين برق مصرف كننده در هر شرايط از جمله عدم تامين توسط عرضه كننده به هر دليل، مصرف كننده با مالك شبكه مي تواند قرارداد پشتيبان امضا كرده و از تامين برق خود مطمئن شود.

ب- قرارداد دوجانبه

در اين شيوه داد و ستد، عرضه كننده ميزان توليد و قيمت آن را در شبكه مجازي قرار مي دهد. از طرف ديگر متقاضي ميزان مصرف و قيمت پيشنهادي را ارائه مي كند. هر دو طرف، عرضه و تقاضا را بدون اطلاع از پيشنهاد دهنده در فضاي مجازي مشاهده كرده، ، خريد يا فروش انجام مي شود.

ج- بازار روزانه

در اين بازار عرضه كننده اضافه توليد خود را كه نتوانسته در دو روش فوق به فروش برساند عرضه مي كند. از طرف ديگر، مصرف كننده نيز اگر براي تامين روزانه خود با مشكلي مواجه شده باشد مي تواند مصرف روزانه خود را از اين طريق تامين كند.

گاز طبيعي
فرآورده هاي نفتي