تامين مالي بنگاه ها

با عنايت به ابلاغ دستورالعمل جزء 1 تا 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 كشور و برنامه ريـــزي صورت گرفته بــراي بهره مندي واحدها ، پروژه هاي داراي اولويت بخش از تسهيلات اين ماده قانوني، متقاضيان محترمي كه براي تكميل طرح، افزايش يا تثبيت توليد و اشتغال نياز به تسهيلات بانكي دارند مي توانند در سه بخش تكميل طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد، بازسازي و نوسازي و نيز تامين سرمايه در گردش، براي ثبت نام نسبت به ثبت درخواست تسهيلات مورد نياز خود از طريق اين سامانه اقدام نمايند. متقاضيان مي توانند پس از ثبت و ارسال الكترونيكي درخواست، نتايج را از طريق دبيرخانه هاي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد واقع در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها پيگيري نمايند.

 باتوجه‏ به ابلاغ پروژه‏ هاي اولويت ‏دار اقتصادمقاومتي در بخش صنعت، معدن وتجارت كشور(ابلاغيه شماره 12868 مورخ 6/2/95 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي) و براساس پروژه رديف هاي 1و 6 اين ابلاغيه، برنامه ريزي شده براي طرح هاي نيمه تمام بالاي 60% و واحدهاي توليدي كوچك و متوسط (با اشتغال موجود تا 100 نفر) كه براي تكميل طرح، افزايش توليد و اشتغال نياز به تسهيلات بانكي دارند، براي ثبت نام نسبت به ثبت درخواست تسهيلات مورد نياز خود از طريق اين سامانه اقدام نمايند. متقاضيان ميتوانند پس از ثبت و ارسال الكترونيكي درخواست، نتايج را از طريق دبيرخانه هاي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد واقع در سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها پيگيري نمايند.

  با توجه به بند (3-1) بسته ارتقاء توان توليد ملّي موضوع تصويب‌نامه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، امكان ثبت درخواست تسهيلات بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي صنعتي و معدني جهت ارتقاي بهره‌وري انرژي، كاهش شدت مصرف، افزايش رقابت‌پذيري، توسعه صادرات و انتقال تكنولوژي در واحدهاي مشمول فراهم گرديده است

 به اطلاع متقاضيان گرامي ميرساند كه بابت ثبت درخواست تسهيلات در سامانه بهين ياب، نياز به واريز هيچ گونه وجهي به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا سازمان هاي تابعه نيست.

كمك هاي فني اعتباري حمايت از واحدها و طرح هاي صنعتي واجد شرايط از طريق اعطاي تسهيلات ريالي، بصورت تلفيقي با منابع داخلي بانكها و يا يارانه سود و كارمزد از محل منابع وجوه اداره شده با الويت هايي شامل تكميل واحدهاي نيمه تمام با پيشرفت بيش از 60%، بازسازي و نوسازي خطوط توليد و ماشين آلات خاص با هدف اصلاح و بهينه سازي شدت انرژي در محصول و فرآيند، افزايش ظرفيت واحد و كاهش قيمت تمام شده و افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت اسمي واحدهاي فعال بمنظور افزايش بهره وري مي باشد.

تسهيلات سرمايه درگردش و ثابت

در اين بخش اطلاعات مربوط به واحدهاي معرفي شده به صندوق توسعه ملي جهت دريافت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش، كه در سال هاي قبل انجام شده است ارائه ميگردد.

 قبلا" طرح ها و واحدها از طريق اين وزارتخانه جهت دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل معرفي ميگرديدند كه به استناد نظامنامه جديد ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي مصوب 28/12/92 هيات محترم عامل صندوق توسعه ملي ، الزام معرفي طرح ها توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها يا دستگاه اجرايي تخصصي ملي ذيربط به بانك هاي عامل حذف شده است و متقاضيان ميتوانند مستقيما به بانك هاي عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملي مراجعه نمايند . اين موضوع طي نامه شماره 60/66500 مورخ 18/03/93 به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان هاي كشور ابلاغ شده است. ضمنا نظامنامه هاي جديد از طريق سامانه صندوق توسعه ملي به آدرس www.ndf.ir قابل دسترس ميباشد.

تامين مالي از بازار سرمايه

تامين مالي از بازار سرمايه از دو طريق افزايش سرمايه و يا انتشار اوراق بدهي قابل انجام است.

  • روش هاي افزايش سرمايه عبارتند از : 1- پذيره نويسي 2- افزايش سرمايه از محل اندوخته هاي طرح توسعه و ...3- آورده نقدي و مطالبات سهامداران 4- سلب حق تقدم
  • اوراق بدهي شامل اوراق مشاركت (كه براي شركت هاي غير دولتي از طريق بورس اوراق بهادار انجام مي شود) و اوراق صكوك (اوراق اجاره، اوراق مرابحه و ..) مي باشد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر راهنماي افزايش سرمايه و انتشار اوراق بدهي را مطالعه نمائيد.

جهت اطلاع از دستورالعملها و رويه هاي اجرايي به وبگاه ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي مراجعه نماييد.