حمل بار

بازار حمل بار درون و برون شهري عرضه كنندگان و تقاضاي زيادي دارد. در سامانه  يكپارچه، عرضه كننده يا متقاضي خدمات حمل بار، هريك اطلاعات مورد نظر خود را (حجم، زمان، مسير، حدود قيمت، كيفيت و...)  اعلام مي نمايند. با در دسترس قرار گرفتن اين اطلاعات، كارآيي بازار حمل بار افزايش يافته و به عبارت ديگرهزينه ها كاهش مي يابد.

سامانه يكپارچه حمل بار (در حال راه اندازي)

خدمات حمل بار شامل حمل كردن (كرير) و كارگزاري حمل (فورواردر) است. شركتهاي حمل تركيبي بار امكان حمل با تركيب مناسب از شيوه هاي حمل را دارند. كارگزاران حمل بار شركتهاي متولي انجام كليه اقدامات تدارك و هماهنگي حمل بار(نظير بيمه، بارگيري، حمل، تخليه و انبارداري، خدمات ترخيص و...) از مراحل ابتدايي آن تا زمان تحويل در مقصد (در تا در) هستند.

شركتهاي حمل و نقل (ريلي، دريايي، جاده اي، هوايي، تركيبي) (در حال راه اندازي)

شركتهاي كارگزاري (در حال راه اندازي)

پخش كالا

خدمات پخش كالا شامل عمليات توزيع مستمر با زمانبندي و در احجام معين كالا  به صورت زنجيره اي براي خرده فروشان يا واسطه هاي فروش كالا است.

شركتهاي خدمات پخش (در حال راه اندازي)

پايانه ها و مسيرها

پايانه هاي حمل بار شامل ايستگاههاي راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، پايانه هاي بار جاده اي (اعم از شهرك حمل و نقل، پايانه مرزي و...) و پايانه ها يا ايستگاه هاي تجميع بار شهري اعم از خصوصي و دولتي مي باشد.

 

  

  

 

  

  

 

ايستگاهاي راه آهن پايانه هاي بار جاده اي بنادر
فرودگاه ها پايانه هاي شهري پايانه هاي بين المللي

مسيرهاي حمل نيز شامل هوايي، دريايي، ريلي، جاده اي، لوله اي و تركيبي است. 

نقشه راه هاي ايران نقشه راه آهن ايران نقشه بنادر ايران
نقشه بزرگراه هاي آسيايي نقشه راه آهن سراسري آسيايي نقشه مسير هاي دريايي
نقشه فرودگاه ها و مسيرهاي هوايي

نقشه خطوط لوله

نقشه تركيبي
انبارها
فروشگاه ها
تعرفه ها، بيمه، عوارض و ماليات
مجوزها