صدور مجوزهاي پژوهشي و فناوري
كليه فرآيندهاي الكترونيكي شده مجوزهاي پژوهش و فناوري در اين بخش قرار گرفته است. با كليك بر روي هر فرآيند اطلاعات درخواست شده را تكميل، ثبت و ارسال نماييد.
1- فرآيند هاي واحد فني مهندسي
 
     
2- فرآيند هاي تحقيق و توسعه
 •  صدور گواهي (در حال راه اندازي)
 •   صدور پروانه (در حال راه اندازي)
 
     
3-فرآيند هاي مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني
 • صدور پروانه (در حال راه اندازي)
 
     
4-فرآيند هاي پروانه نرم افزار
خدمات پژوهش

خدمات فناوري توسط پژوهشگران، واسطه هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري، نهادهاي مالكيت فكري و آزمايشگاهها وكارگاهها ارايه مي شوند.   

مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري با تامين مكان استقرار، آموزش، ارتباطات كاري و ... به بنگاه هاي تازه تاسيس، و واحدهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي توليدي و شركتهاي دانش بنيان  كمك مي كنند.

نهادهاي مالكيت فكري، خدمات مشاوره، ثبت و انتقال مالكيت فكري را ارائه مي دهند. برخي از آزمايشگاه ها و كارگاه ها امكان استفاده از امكانات خود را براي اجراي پروژهاي ساير اشخاص  فراهم مي كنند.  

 • خدمات مالكيت فكري (در حال راه اندازي)

از موسسات خدمات مالكيت فكري دعوت مي شود اطلاعات خود را ثبت نمايند.

 • ثبت نام موسسات خدمات مالكيت فكري (در حال راه اندازي)
تجاري سازي

محصولات جديدي كه سطح آمادگي فناوري آنها به حدي رسيده باشد كه در آستانه توليد صنعتي باشند، براي ورود به بازار مورد حمايت قرار مي گيرند. حمايت ها شامل معرفي به سرمايه گذاران به عنوان يك فرصت سرمايه گذاري داراي اولويت، تامين مالي براي ايجاد واحد توليد و يا سرمايه در گردش، معرفي محصول براي مصرف كنندگان، تدوين استانداردها و ... مي باشد. برخي از اين حمايت ها بطور مستقيم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود

 • درخواست حمايت براي تجاري سازي  (درحال راه اندازي)

چنانچه محصول مورد نظر شما مرحله پژوهش را پشت سر گذاشته و از كليه آزمايش هاي فني وكاربردي لازم  با موفقيت عبور كرده و براي ورود به بازار نياز به تكميل فناوري داشته باشد (ارتقا سطح فناوري تا مرحله ورود به صنعت)، مورد حمايت قرار خواهد گرفت.  

پژوهش

اگر براي دستيابي به فناوري هايي لازم است پروژه پژوهشي جديدي انجام شود، تقاضاي پژوهشي خود را ثبت نماييد. بر اساس اعلام حاميان پروژه هاي پژوهشي، اولويت هاي پژوهش تعيين مي شوند. اگر پژوهش مودر نظر شما در راستاي اين اولويت ها باشد، مورد حمايت قرار خواهد گرفت. 

 • اولويت هاي پژوهشي (در حال راه اندازي)
 • ثبت نياز پژوهش
 • فهرست تقاضاهاي پژوهشي (درحال راه اندازي)

پژوهشگران و حاميان مي توانند با ملاحظه تقاضاهاي پژوهشي اعلام شده، آمادگي خود را به متقاضيان اعلام نمايند. حاميان با كمك بلاعوض، مشاركت در هزينه ها، پرداخت تسهيلات و صدور ضمانت نامه براي ساير نهادهاي مالي، از اجراي پروژه هاي پژوهشي و يا تجاري سازي نتايج پژوهش حمايت مي كنند.

بنگاهها مي توانند با برون سپاري پروژه ها از خدمات پژوهشگران استفاده كنند. اگر تقاضاي پژوهش در اين درگاه ثبت شود براي حاميان و پژوهشگران قابل مشاهده و پيگيري خواهد بود. البته بدون ثبت تقاضاي پژوهش و با بررسي فهرست پژوهشگران مي توان مجري مناسب را انتخاب كرده و پروژه پژوهشي را آغاز كرد. از پژوهشگران و حاميان پژوهش دعوت مي شود براي اطلاع منقاضيان پژوهش و مشاركت در پروژه ها پژوهشي مورد حمايت، اطلاعات خود را ثبت نمايد.

فناوري هاي در دسترس

دستيابي به برخي از فناوري ها با استفاده از دستاوردهاي پروژه هاي پژوهشي انجام شده، اختراعات ثبت شده و يا فناوري هاي آماده عرضه، امكان پذير است. براي ارتقاء فناوري اول بايد از فناوري هاي در دسترس (در صورت وجود) استفاده كرد.  

علاوه بر مستندات موجود،مي توان از خدمات مشاوران نيز براي دستيابي به فناوري هاي مورد نياز استفاده نمود. واسطه هاي فناوري با شناسايي دقيق نيازهاي فتاوري و با آگاهي از توانمندي ها و فناوري هاي در دسترس، ارتباط بين عرضه و تقاضاي فناوري را تسهيل مي كنند. 

 • شركت هاي خدمات مهندسي (درحال راه اندازي)
 • واسطه هاي فناوري (در حال راه اندازي)

 از  واسطه هاي فناوري دعوت مي شود اطلاعات خود را ثبت نمايند.

 • ثبت نام واسطه هاي فناوري (در حال راه اندازي)