اين گزارش براساس تعداد 235 پرسشنامه در بازه زمانی 1399/07/11 تا 1400/06/29 است.

تعداد درصد
تامين مواد اوليه 162 69
دريافت مجوز 160 68
فروش و بازار داخلي 158 67
مالي (سيستم بانكي) 134 57
شهركهاي صنعتي 126 54
بيمه (تامين اجتماعي) 127 54
ماشين آلات، تجهيزات و قطعات يدكي 119 51
امور مالياتي 114 49
صادرات 116 49
آب و برق 104 44
گمرك 99 42
محيط زيست 95 40
امور اراضي 82 35
سازمان ملي استاندارد 83 35
وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) 65 28
سوخت 54 23