براي استعلام مجوزهاي صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت، يك شناسه (17 رقمي) تخصيص داده شده است.
براي استعلام صحت شناسه را وارد نماييد.
:نوع شناسه
گواهی پرداخت خوداظهاری رمزارز