توضیحات با تعیین محدوده های زیر می توانید گزارشات موردنظر خود را ملاحظه نمایید:
پايگاه گزارشات عمومي توليد و تجارت
تسهيلات تبصره 18 رونق توليد