احياء واحدهاي راكد/تمليكي بر اساس بررسي‌هاي انجام شده از حدود ۸۵ هزار واحد توليدي، برخي واحدهاي راكد شناسايي شده است. استفاده بهينه از امكانات و مستحدثات صنعتي كشور بسيار ضروري مي‌باشد و منجربه افزايش بهره‌وري سرمايه خواهد شد و با صرف منابع اندك جهت راه‌اندازي مجدد واحدهاي راكد، مي‌توان در توليد و اشتغال رونق بيشتري ايجاد كرد. فهرست اين واحدها جهت بهره‌برداري سرمايه‌گذاران جديد از اينجا قابل دريافت است.
پايگاه گزارشات عمومي توليد و تجارت
طرح های غیر فعال
استان : شهرستان :
نام واحد : محصول :
گروه فعاليت 2 رقمي : گروه فعاليت 4 رقمي :